ผลงานวิจัย

หัวข้องานวิจัย ผู้วิจัยหลัก สถานะ การตีพิมพ์ การนำเสนอ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีถ่ายภาพหรือคลิปโดยผู้ใช้บริการ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัญหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบฐานความผิดและนิยาม. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่่อการจัดการขยะให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน อาจารย์ทศพร มะหะหมัด อยู่ในระยะเวลา ไม่มี ไม่มี
การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด อยู่ในระยะเวลา ไม่มี ไม่มี
Decrease Severity of Acute hepatopancratic Necrosis Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamaei) by Mixed Culture of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and Bacillus megaterium. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่ององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นที่สนามบินดอนเมือง อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
“การพัฒนาโมเดลต้นแบบชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่สอดคล้องตามจำนวน ร้านค้าจำหน่ายสุราในเขตพื้นท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Biodiversity and Functional Distribution of Macrofungi from Plant Genetic Conservation Area, Chanthaburi Province, Thailand. Current Applied Science and Technology ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาโมเดลต้นแบบชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่สอดคล้องตามจำนวนร้านค้าจำหน่ายสุราในเขตพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในช่วงการทำงานที่บ้าน (Work From Home) : ศึกษากรณีการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าอันตรายในเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักบัญชีในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวที่มีการจัดทำบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
DON MUNG INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE FACILITY FOR THE AGING SOCIETY อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยด้านการทำงานที่มีอิทธิผลต่อความเครียดของพนักงาน อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส เสร็จสิ้น ไม่มี มี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEsในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: ผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหา นคร อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามในกรณีนายจ้างใช้ระบบจดจำใบหน้าในการบันทึกเวลาทำงานของลูกจ้าง รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - อ.เบตง ตอน บ.หัวสะพาน - อ.เบตง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอน ต.ธารโต-บ.หัวสะพาน อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบการทำงาน. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sport Promotion Lotto) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Sport Promotion Lotto (ต่อเนื่อง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Personal Financial Planning Behavior of the Thai Airline Passenger Service Agents, Suvarnabhumi Airport during Recession อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิในความยินยอมของลูกจ้างจากการที่นายจ้างมีคำสั่งหรือระเบียบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า Increasing efficiency in construction อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรรับรองฯที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 กับ องค์กรรับรองฯ มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนารูปแบบการใช้ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาวิชาการแสดง อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Co Loving Space โครงการวิจัยเพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพบนพื้นที่โซเซียลมีเดียของเยาวชนและครอบครัว อาจารย์กรกช แสนจิตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของครูและบุคคลากรของสถานศึกษาในกรณีเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หลังการประกาศให้โรคติดต่อโควิด 19 เป็น โรคติดต่อเฝ้าระวัง รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Wireless Sensor Network for Flood Level Notification อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบการจองสนามแบดมินตันผ่านเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบการเบิกอุปกรณ์ไอทีออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบสารสนเทศร้านขายรองเท้าผ้าใบ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แอปพลิเคชันจองคิวซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ถังขยะอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบการจัดการทรัพย์สินคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Quality of Life, Well-Being and Work Efficiency Survey of Personnel at Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sport Promotion Lotto) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Sport Promotion Lotto (เพิ่มเติม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบจองห้องประชุม อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 19(1), 1-19 อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจัยเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย Babyboomer ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินไทย อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสถานีควบคุมภาคพื้นดินดิจิตอลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กรณีศึกษาบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กรณีศึกษาบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Relationship between passengers’ service quality and perception of airline communication towards selection of new normal flight service อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Learning and Development’s Role in The VUCA World for Sustainable Organization, อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้สูงวัย อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Effect of enterprise resource planning on supply chain forecasting capability through collaboration: an empirical study of frozen foods industry in thailand อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้สูงวัย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Effects of a Governing Body on Internal Audit Quality: Empirical Evidence from Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ความสุข ในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร. อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 3 อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญกลุ่มดัชนี SET Well-Being ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญกลุ่มดัชนี SET Well-Being ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้สูงวัย อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบความเครียดของเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์วรวิธ เสนีชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The relationship between online advertisement communication and purchasing process: a case of Thai Vietjet Airline อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนรับประทานยา อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนบนโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Thunkable อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แอปพลิเคชันจองคิวร้านทำเล็บบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับสั่งอาหารของร้าน Mee Dee Café อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์ อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์ อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์ อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคน เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ผลของการฝึกพาวเวอร์โยคะแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อพลังระบบประสาทกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
โครงการศึกษา “ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไร้ตัวตน” รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การรับรู้เกี่ยวกับการนำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารชาวไทย อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
คุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทย เจเนอร์เรชั่นวาย อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Factors Affecting Shopping Online Behaviors of Gen Y อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ความคิดเห็นและการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมต่อการปล่อยมลพิษทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทย อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไวรัสโควิค-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ MAINTENANCE INCREASE EFFICIENCY TO MACHINES FOR PRODUCTION LINE OF THE VEHICLE WIRING HARNESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก (จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ปากพลี บ้านนา องครักษ์) และจังหวัดระยอง (จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง วังจันทร์ ปลวกแดง บ้านค่าย บ้านฉาง แกลง นิคมพัฒนา)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของความรู้และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการเดอนทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสาร อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Acceptance of using Thai Air Asia’s online application of Thai senior citizens อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A Defect Reduction In Process of Shampoo A อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สาวิตตรี จบศรี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โปรแกรมการทำกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ต่อสมรรถภาพทางกาย อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค COVID - 19 ในเขตชุมชนเมื่องด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ บ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19ในเขตชุมชนเมืองด้วยกระบวนการจัดการความรู้ อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า INCREASE THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT INGENERATOR BUSINESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Airport อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) Improving electrical energy efficiency in buildings Case studies of large hotel buildings (2,000 kva) อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม DESIGN OF EXPERIMENT (DOE) TO REDUCE WASTE IN PLATING PROCESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการ การขับเคลื่อนงานวิจัยกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ปี 2564 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เสรษฐกิจสีเขียว (BCG on Action) อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร Complaints and Satisfaction Management of the Condominium Juristic person in case study of high - class condominiums in the Bangkok area อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา Reducing Water Loss in Water Distribution System in the Airport Using Substitutes Materials of Water Pipes อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Cost Reduction in Logistics Service Provider Business อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่าทันสื่อลวง (พนันออนไลน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ระบบชาระเงิน GrabPay E- Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา: พื้นที่กรุงเทพมหานคร อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อุษา ศรีไชยา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนประสมทางการตลาดศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กระบวนการกลยุทธ์การจัดการทางการตลาดของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์กิตติกร เรืองขำ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริการของร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ร้านอาหารยามเย็น กรุงเทพมหานคร” ภายใต้สถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคน เสร็จสิ้น มี ไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตของปัจจยัการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 19(1), 41-64 อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สาวิตตรี จบศรี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Relationship Between Optimism and Well-Being of Airlines’ Employees after Being Lay Off during The Impact of COVID-19 Pandemic: The Mediating Effect of Resilience, Human Resource Development Journal, อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดการการเลิกสัญญาจ้างและความคิดเห็นต่อการจัดการเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา บริษัทจัดหางานของเอกชนสายการบิน อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สุภาวรรณ แก้วป้องปก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Guidelines for Training Curriculum Development for New Skill Requirments of Flight Attendants after Covid-19 Pandemic Impact. อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบินกรณีศึกษาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบิน อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กระบวนการกลยุทธ์การจัดการทางการตลาดของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Negative Antecedents of Affective Commitment of Filipino Call Center Employees: The Mediating Role of Leader-Member Exchange อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วารสารสหศาสตร์, 22(1), 85-105. ISSN 1513-8429 อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหมอชนะ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Utilization Water Management in Rice Planting Next Time by Using ARIMA Model for Northern Thailand อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประเมินประสิทธิภาพระบบ Fire Alarm ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Break Point Distance Path Loss Model for Indoor Wireless Communications With Equivalent Floor อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างของดวงโคมติดผนังที่มีการกระจายความเข้มส่องสว่าง เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างเหมาะสมในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบการตรวจสอบระดับน้ำแบบไร้สายเพื่อป้องกันอุทกภัย อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์ปัจจัยลงทุนผู้ผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานตามมาตรฐาน Transport: ISO 9001 อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการศึกษาวิจัย และเตรียมเอกสาร กระบวนการ แนวปฏิบัติ สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Electronically Tunable Differential Difference Current Conveyor Using OTAs อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรรับรองฯที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 กับองค์กรรับรองฯ มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการประสบการณ์ในร้านสปา คุณภาพการบริการของร้านสปา ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเด์สปาในเขตกรุง อาจารย์ปิยะฉัตร ปวงนิยม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การแก้ปัญหาและความต้องการกับภาวะความเครียดในงานช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด19 ของพนักงานต้อนรับสายการบิน อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็ นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 : ศึกษากรณีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น) อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Extremely Low-Power Fifth-Order Low-Pass Butterworth Filter อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กลยุทธ์การจัดการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหาร Broccoli Revolution กรุงเทพมหานคร อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ชนิดของคำกริยำในพำดหัวข่ำวมวยไทยจำกเว็บไซต์สยำมกีฬำ อาจารย์ซัลมาณ ดาราฉาย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การว่าจ้าง: งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรและขนส่ง ภายใต้โครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานปลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ศักดิ์ชาย อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสินใจซื้ออาหารปรุงสดของธุรกิจบริการเดลิเวอรี่ในยุค New Normal : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการบินต่อการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรด้านการบินในประเทศไทย อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Application of Smart Phone for Industrial Barcode Scanner อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Comparison Between PID Control and Fuzzy PID Control on Invert Pendulum System อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Relationship Between Optimism and Well-Being of Airlines’ Employees after Being Lay Off during The Impact of COVID-19 Pandemic: The Mediating Effect of Resilience อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การศึกษาการดูดซับเสียงจากวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดขั้นตอนการรอคอยในกระบวนการตอกเม็ดยา อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ ช้ากว่ากำหนด มี ไม่มี
How Service Quality Enhances Customer Satisfaction: A Case Study of Hybrid Airlines in Thailand อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Potential Online Fashion Buyers of Gen Z in Thailand อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS) อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Consumer behavior: An integrated review อาจารย์เมธา เกตุแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
A Confirmatory Factor Analysis of Employee Work Engagement: A Case Study of Thai Airways International Public Company Limited อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Photograph Series Composition on Paper “Blue Memories in Venezia” อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Architecture Photography “Repetition” อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโปรแกรม MS Team กับ การเรียนปกติในห้องเรียน อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
An Educational Software Suite for Comprehensive Learning of Computer-Aided Engineering อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดทำแผนพัมนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ทศพร มะหะหมัด เสร็จสิ้น มี ไม่มี
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อปี 2563 อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สาธิต. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบร้านเช่ารถยนต์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Semi-Automatic Tapping Machine Control Using Microcontroller อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบร้านขายเครื่องพิมพ์ออนไลน์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบข้อสอบออนไลน์วิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสารสนเทศการจองห้องประชุม บริษัท เค-ซอฟท์แวร์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการปริญญานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยา ลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสารสนเทศร้านกาแฟคอฟฟี่เดอลอง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Assessment of Risks for Liquid Assets in Equity Investments for Investors that Affect Profit Management: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อธุรกิจสิ่งทอของผู้ประกอบการคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาตลาดโบ๊เบ๊. รองศาสตราจารย์ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ธุรกิจระดับโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาสวนอุตสาห กรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี. อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในการจัดการคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน). อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Review of the Human Resources Synthesis Psychology for Management of Business Organizations อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจบริการรักษาความสะอาด : กรณีศึกษา บริษัทมีดีพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เมเนจเม้นท์ จํากัด. อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
นวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น อาจารย์ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤต เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความคาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวที่ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาองค์ประกอบผลสำเร็จในการดำเนินการโรงแรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน การกีฬาและการใช้เวลาว่างของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการเรียน และการกีฬา : กรณีศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ANALYZING AND COMPARING THE SKILL EFFICIENCY OF SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL FEMALE VOLLEYBALL TEAM IN THE NATION LEAGUE WOMEN’S VOLLEYBALL TOURNAMENT 2019 อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความหนักของการฝึกเกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 ในนักกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
The impact of work environment on job satisfaction and employee performance: a case study of a medical center in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Antecedents of customers purchase intention of residential condominium: a case study of a property developer in Bangkok, Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The effect of after sales service quality on customer satisfaction, and repurchases intention: a case study of automobile service agent in India อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The effect of customer orientation on customer satisfaction and purchase intention: a case study of automobile service in India อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The impact of organizational justice and employee engagement on nurses' job satisfaction and intention to stay: a case study of a public hospital in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Influence of Service Quality on Brand Equity, Customer Satisfaction and Brand Loyalty: A Case Study of A Telecommunication Operator Company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กับลักษณะของความเป็นผู้นา ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท อาจารย์วิเทพ วาฑะวุฒิ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าทางการบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องสายการบินนอร์วิเจียนแอร์ชัทเทิล อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Green Airport: An environmental management of Suvarnabhumi Airport, Thailand อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความพร้อมด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีมุสลิมของชุมชนกมาลุลอิสลาม อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การกลั่นแกล้งในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
Turnover intent of new workers: social exchange perspectives อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
SERVQUAL and Kano's model integrated to develop a conceptual model of airport terminal service implementation อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
How service quality enhances customer satisfaction: A case study of low-cost airlines in Thailand อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน บทบาทตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์กร อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Effects of Explicit English Pronunciation Instruction on Listening Comprehension among Thai EFL Students Majoring in Airline Business อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ3กับรายละเอียดหลักสูตรธุรกิจการบิน กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
English Oral Communication Problems and Strategies Used by Thai Reservation and Ticketing Agents อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 19(1), 1-19 อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติของสายการบินในตะวันออกกลาง อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์กรกช แสนจิตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสของสายการบินต้นทุน ต่่าเพื่อวิถีชีวิตปกติใหม่ อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตของปัจจยัการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 19(1), 41-64 อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 18(1), 70-94. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut/article/view/252331/171184 อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
THE INTEGRATION OF SAFETY AND SERVICE QUALITY MANAGEMENT TO IMPROVE AIRLINE SERVICE อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Do we follow the crowd on social media? Experimental evidence on consumer attitudes in the contexts of NeWOM and firm crisis response อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Study of Employee Engagement Antecedents and The Effect on Employee Commitment: A Case Study of a Telecommunication Company in The People’s Republic of China. อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The impact of perceived organizational justice on perceived organizational support and employee commitment: a case study of road transportation companies in China. อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ผลของโปรแกรมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอน ต่อการดิมสุราของผู้ติดสุรา อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการทบทวนจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ อาจารย์เมธา เกตุแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Effect of Employee Motivation on Job Satisfaction and Job Performance: A Case Study of Travel Agents Guangxi, The People’s Republic of China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The impact of customer orientation, service quality, and organization reputation: A case study of a bank in China. อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยการซ่อมบำรุง อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Aviation industry environment responsibility at the airport using A_CDM อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
A Case Study of Concept Development for Service Quality Measurement in Aviation Industry Using Kano’s Model อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Stress of Employees Working in the Aviation Industry: A Study of Bangkok Airways Limited Ground Service Agents. อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นครอบแผงเกียร์ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The 2020-Year in Review: Impact of Covid-19 on Aviation Industry in Thailand. อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแบบผสมในการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Language proficiency communication between pilots and air traffic controller: A challenge for regulatory authority. Proceedings of CAAT 1st Aviation Forum, Bangkok., 25 November 2019. อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบ การปรับเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ สู่คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 กรณีศึกษา: สาขาวิชาชีพการบิน อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการแตกหักของเพลาข้อเหวี่ยงเครื่อง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
International Marketing Communication of Thai Products in the Sultanate of Oman อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Factors affecting the perception of senior citizens toward airlines services technology: A case study of senior citizens in Thailand อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
พัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนและเสียงของกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบเครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมและฝุ่นละอองในอากาศ อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13% CR อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาการลดความผิดพลาดที่เกิดจากแบบก่อสร้างด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาโครงสร้างรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 ที่นั่ง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิตในขบวนการผลิต อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The impact of service quality and service recovery on customer satisfaction and brand loyalty: a case study of an e-commerce company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊กบนแฟนเพจฟุตบอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การนำหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ : กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์แบบ Resin Transfer Molding (RTM) อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การลดปริมาณการใช้น้ำโดยวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการเคลือบเลนส์พลาสติก อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เครื่องตั้งเวลาให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้ Arduino อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การหาพารามิเตอร์ไม่เชิงเส้นของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวที่มีตัวหน่วงแบบของเหลวหนืด อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น มี มี
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13% CR ด้วยเปลวเพลิงความเร็วสูง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิตในกระบวนการผลิตสี อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
กระบวนการการเชื่อมโลหะเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดหนา 22 มิลลิเมตร อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุธรรมชาติ (เส้นในสับปะรด) อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การลดของเสียจากกระบวนการผลิตฝาสูบรถจักรยานยนต์ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sports Hospital) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
“โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางของการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sport Hospital) ประจำปีงบประมาณ 2562 อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือด้วยไฟฟ้า อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาการดูดซับเสียงของวัสดุเชิงประกอบเรซิ่นเสริมแรงด้วยเส้นใยป่านศรนารายณ์ อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสกัดแคโรทีนอยด์จากเนื้อสีเหลืองฟักข้าวโดยใช้เอนไซม์ทางการค้า อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น มี มี
การพัฒนาเสาอากาศติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกคอนโทรล อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสลากกีฬา (Sport Lotto) อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลของการฟังเพลงช้าและการแช่น้ำเย้นต่อระยะเวลาการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายจนล้าของนักกีฬาฟุตซอล อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Semi_Automatic Tapping Machine control Using Microcontroller อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาการออกแบบชุดต้นกำลังขับเคลื่อนรถด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 4 ที่นั่ง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Multifunction​ CMOS​ signal converter circuit in​ curent-mode อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การจัดการพลังงานชุมชนตามมาตรฐาน ISO 50001 และการควบคุมระบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยการแจ้งเตือนการใช้พลังงานแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การควบคุมคานทรงตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซี่พดีพลัสไอและเพิ่มพูนด้วยตัวควบคุมไอ อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and Purchase Intention in the Hotels of Nepal อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบสารสนเทศร้านยาและเวชภัณฑ์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลดาอะพาร์ตเมนต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อเฟสบุ๊คไลฟ์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Warehouse Quality Management in Industry to Reduce for Production Cost using Transshipment Decisions of Marketing Management Business Control อาจารย์มงคล กล้าผจญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Human Resource management practices Transfer in Multinational Indian Companies in Bangkok อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
อิทธิพลของคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงองค์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในงานงบประมาณราคาอาคาร อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การควบคุมระบบจัดการพลังงานของระบบทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การรับรู้ข้อมูลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพื่น กรณีศึกษา การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Enhancing TOEIC Listening Skills by Applying Bottom-Up Top-Down Listening Strategies for Students of อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Factors Positively Affecting Intention to Purchase of Online Clothing Shoppers อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Impact of Employee Motivation on Job Commitment and Job Performance: A Case Study of Hospitality Industry in Nepal อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Effect of Personality Traits on Job Satisfaction: A Case Study of Employees in the Ministry of Information and National Guidance in Somali อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Technology Acceptance on Thai Travelers Attitude toward Online Travel Agent อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ : กรณีศึกษา อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตมีนบุรี อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
สื่อเสมือนจริง : อนาคตในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Effect of Highway Gradient on Passenger Car Equivalents (PCE) of Two-Lane Highways in Thailand อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The Application of Road Safety Audit on Motorways Thailand อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น มี มี
Broadband photon squeezing control using microring embedded gold grating for LiFi-quantum link อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ถอดบทเรียนโครงการ Thailand Super Camp อาจารย์จิราพร ยังสุข เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน ช้ากว่ากำหนด มี ไม่มี
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Entrepreneurial Challenge for the Development Program on Export Performance for Thai Small and Medium Enterprises (SME) อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550-2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550 - 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษากรณีเฉพาะ เพจอีจัน อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ ช้ากว่ากำหนด มี ไม่มี
Factors Affecting the Success Decision to Purchase Thai Franchise Businesses Management of Customers Interested in Becoming Entrepreneurs: The Study of a Causal Relationship Trade Model. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบการจำลองขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Trainz Simulator 2012 อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติอินเดียในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด มี ไม่มี
การปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี กรณีศึกษา บ่อพักน้ำดักไขมันโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสร้างแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับกับการใช้งานการถ่ายภาพ อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณาทางยูทูปยอดนิยมในประเทศไทยยุคดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษาความเป็นไปได้การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติในการลดระดับเสียงของวัสดุเชิงประกอบยางพาราผสมซีเมนต์และเส้นในมะพร้าว อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของมุมในการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อแรงในการตัดเฉือนในการกัดแบบเต็มคมตัดต่อวัสดุแม่พิมพ์ดีขึ้นรูปร้อน SKT4 อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเหล็กกล้าเกรด SKD11 โดยผ่านกระบวนการเชื่อมมิกซ์ อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การรักษาสมดุลของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวดิ่ง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลของการเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิตที่ใช้ทำหุ่นยนต์แขนกล อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (การฉีดชิ้นส่วนยาง) อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์การแตกหักของในเลื่อยแบบสายพานแนวตั้ง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Thailand SME : Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? อาจารย์ทศพร มะหะหมัด เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิทธิพลของส่วนผสมปูนซีเมนต์ ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบการทดลองงานเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยโปรแกรมสถิติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Ultrafast all-optical ALU operation using a soliton control within the cascaded InGaAsP/InP microring circuits อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น มี มี
การศึกษาความสูงของเมล็ดข้าวโพดที่ลอยตัวในฟลูอิดไดซ์เบดแบบแนวตั้งเพื่อสร้างระบบลำเลียงอัตโนมัติโดยใช้ฮีกปั้มร่วมกับฮีตเตอร์ อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวางแผนจัดการพลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวัฎจักรการทำความเย็นแบบอัดไอในหอระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี่ อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Fazzy Set Analysis of Thai Coins Using X-ray Fluorescence Technique อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงิน. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น มี มี
การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ (เครื่อง CNC) กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติเชิงกลของงานเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อ TIG อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ด้วยการเชื่อมอาร์ก พลาสมา อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นเสริมแรงแผ่นใยไผ่ทอแบบ 2 มิติ กับ อีพ็อกซีเรซิน อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติการคีบของวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติเชิงกลของแนวเชื่อมเหล็กหล่อเหนียวโดยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ GEMINI 680 อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อยด้วยกระบวนการรีดร้อน อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเชื่อมเหล็กหล่อเหนียวด้วยการเชื่อมไฟฟ้าโดยลงดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ GEMINI 680 อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
อิฐบล็อกเสริมแรงด้วยเส้นใยชานอ้อย อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ห่วงโซ่อุปทานวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์บำรุงรักษายานยนต์ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดปริมาณการใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิตเลนส์เคลือบสีชนิดพลาสติก อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงจุลภาคของการเชื่อมเหล็กหล่อเทาเกรพ FC300 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบหุ้มฟลักซ์ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดผสมยางพาราธรรมชาติ อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาการสึกหรอของใบเลื่อยที่ใช้ตัดน้ำแข็งแห้ง อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Modeling, Analysis and Effective Improvement of Aluminum Bowl Embossing Process Through Robot Simulation Tools รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น มี มี
Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น มี มี
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวของระบบหม้อไอน้ำในโรงแรมระดับ 5 ดาว อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การบริหารความเสียงในการรับเหมาโครงการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การแก้ปัญหาของเสียในกระบวนการขึ้นรูปยาง อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการรถยนต์ (กรณีศึกษา บริษัท พีพี เมกะออโต้ จำกัด) อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Extended Xia Semi Deterministic Model for A Frequency of 28 GHz อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปฏิพัฒนาการเพื่อหาขอบเขตบนและล่างของแบบจำลองการสูญเสียในเส้นทางการแพร่กระจายกคลื่น อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
MIMO multi-channels for simultaneous electro-optic distributed sensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Nano-capacitor-like model using light trapping in plasmonic island embedded microring system อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Fully automated diskless deployment for university's lab อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Novel Kerr-Vernier effects within the on-chip Si-ChG microring circuits อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Remote agriculture and automation control using Internet of Things (IoT) design and implementation อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน “ภูก้อ” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ “เพราะรักสุรินทร อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การเสริมสร้างพลังชุมชนมุสลิมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสตูล อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ความเชื่อมั่นของกรรมการมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ในธุรกิจโรงแรม 5 ดาว อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ประสิทธิผลของหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล อาจารย์วราพร ช่างยา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors Affecting Attitude towards and Intention to use QR Code Payment. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors that Affect the Reliability of Financial Assets Analysis and Liabilities for Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Using Accounting Standards: IFRs. อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Marketing Management Strategies with Consumer Attitudes to Create a Competitive Advantage in the Communication Business of Cable Television Stations in Thailand อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Marketing Strategy Management and Development of OTOP Products SMEs Business: to Compete in the Asean of The Community Enterprises In Chumphon Province, Thailand อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสำเร็จในธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) ของประเทศไทย อาจารย์ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤต ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษาปัญหาการฟังภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาบุคลกรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Confinement of Concrete by Rope อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยเสี่ยงการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน : การทวทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Model of Business Operation fir Sustainability of Indoor Futsal Fields in Nonthaburi Province อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Agricultural Based SME Clustering, Branding and Good Practices for Sustainable Community: “Udon Thani” Organic Farming Provider อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Effects of Heat on Energy Expenditure in Experienced and Non-Experienced Hot Yoga Practitioners อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟทางคู่ อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ เสร็จสิ้น มี มี
ารเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Win-Win Strategic Policy Planning for CLMV Cross Border Trading in Consumer Product Wholesale Sector: A Case Study of Cambodia อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เครือข่ายอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองแบบกระจาย อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Acute Efffects of A Complete Warm Up Programme in Heat Acclimatization on Anaerobic Performance and Fatigue in Football Players อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The integral antecedents of spillover effect of electronic word of mouth on sub-brand in service sector อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Service Quality on the Consumer Satisfaction and Loyalty: The Case Study of Air Asia อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The Impacts of Workplace Conflict on Employees’s Contextual Performance and Employee’s Commitment: A Case Study of Private Universities in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
E- Learning Effectiveness Through The Use of Line Chat Application อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Influence of Online Reviews on Trust in Social Networking Site อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
E-Recruitment Adoption Among Chinese Job Seeker อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Antecedents and Consequences of Emotional Dissonance among Call Center Agents อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พัชรา สมชื่อ เสร็จสิ้น มี มี
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แห่งใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคารของหลอดดิสชาร์จความเข้มสูงด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสำรวจกายภาพ ข้อมูลการจราจร และงานศึกษา วิเคราะห์คาดการณ์ปริมารจราจรบนโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชุมพร อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสร้างมูลค่าเพ่ิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Employee Self-efficacy in Chinese Multinational Manufacturing Companies in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์รายหมวดธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือส่วนแบ่เงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
The Effect of Employee Engagement and Empowerment towards Employee Motivation and Job Performance in Service Sector in Nepal อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประยุกต์ใช้ CAMEL เพื่อกำหนดปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจราจร และวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สำรวจข้อมูลด้านการจราจร งานศึกษาความเหมะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Cost Analysis of Cost Accounting System for Investment Decision to Financial Benefit of the Dried Mango Products in Thailand Community ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชา พย.1204 อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์กรด สองเมือง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Factors of Finance Cost and Economic Benefit Analysis of Solar Renewable Energy Production for Decision to Business Investment in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Evaluation of Impact and Production Management of SMEs Business in Marketing Transportation of Fresh Milk Products Industrial with TFRs Standards for Thailand Transport 4.0 อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Logistics Strategic of Fresh Milk Products Cost Control of Self Logistics System that effect the Attitude of Consumer for Marketing Business Enterprises in the Thailand Industry อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Realtime Trafic Control System Using Wavelet Neurals Signal for Wireless Communication Technology of Future High Speed Railways Performance in Thailand with Intelligent Transportation System อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Development for Product Management Strategies in Marketing that Affect the Attitudes of Consumers to Green Tea Drink : A case Study of Tesco Lotus and Big C Supercenter in Bangkok Thailand อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี เสร็จสิ้น มี มี
เครื่องรบกวนระบบควบคุมและระบบนำร่องของยานบินไร้คนขับ(โดรน) อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Development of Web Application to Support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Development Report : Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332-จุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Happy Workplace : A Case Study of Kasem Bundit University Employees ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคใต้ของไทย อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ และทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Neural Network Modeling for Predicting Electric Power Generation From Sea Waves อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Energy Management Strategy of Induction Machine In Wind Energy Production System Control for Industrial with Harmonic Optimization. อาจารย์มงคล กล้าผจญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
A New Energy Management Technique for PV Solar Hybrid System with Intelligent Neuro-Fuzzy Control ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ปัจจัยส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Asymmetrical Two-Phase Induction Motor Speed Controlled by Multilevel Inverter Employing Cascaded Transformers อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านทางลวดลายสัญลักษณ์ประดับตกแต่งพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนัักกีฬาเทนนิส อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย เสร็จสิ้น มี มี
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจแบบองค์รวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัคร อาสาธารณสุขหมู่บ้านที่สูบบุหรี่ และความสามารถเปลี่ยนแปลงการเลิกสูบบุหรี่เป็นต้นแบบ อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกและจังหวัดระยอง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด เสร็จสิ้น มี มี
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน อาจารย์รภา เพเทอร์ส เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Energy Management with TCSC Controller of Electric Arc Furnace for Harmonic Analysis in Power Quality Disturbance Using Continuous Wavelet Transform อาจารย์มงคล กล้าผจญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Finance Analysis for of renewable energy production with contract electricity marketing using panel data estimation technique ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การยอมรับการเรียนด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Travel Demand Forecasting on Bicycle Route under Expressway in Thailand อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก โดยการใช้ทฤษฎีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
All-Optical Decoder using Modified Add-Drop Filter อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
นโยบายเสริมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผ่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การทดสอบเครื่องจักรด้านโรงพิพม์และอุปกรณ์โรงพิมพ์ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
THE ROLE OF CUSTOMER BRAND COMMITMENT IN THE EFFECTIVENESS OF CRISIS RESPONSE STRATEGIES IN SOCIAL MEDIA : REVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCE อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Experimental Responses of Jacketed RC Beams อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Multi-Wavelength Optical Network Security generated by Modified add-drop filter อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Avant-grade od Paradigm Shift from Management to content Leadership: A Review of literature อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น ไม่มี มี
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE JOB PERFORMANCE : A CASE STUDY OF HOUSEHOLD PRODUCTS MANUFACTURERS IN SOUTHERN CHINA อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Effect of elastic compression stocking on cardiovascular responses and perceived exertion during walking and recovery อาจารย์พรชัย ลีน้อย เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
AN OMEM/ONEM SYSTEM DESIGN AND FOR WDM/DWDM TRANSMISSION USING PLASMONIC MICRO-RING WAVEGUIDES อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Developing a Virtual Classroom System to Promote the Course Code on CS.213 (Operating System) for Undergraduate Students of Faculty of Science and Technology at Kasem Bundit University อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข: กรณีศึกษาบุคลากกรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Z-Score Model อาจารย์อรวรรณ บุญบูชาไชย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษารูปแบบจำลองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ในประเทศสิงคโปร์ อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การใช้มาตรการภาษีกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ และทัศนคติในการสูบบุหรี่ กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตมีนบุรี อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การควบคุมความสูงของอากาศยาน มัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด ด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
มอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสไม่สมมาตรขับด้วยอินเวอร์เตอร์หลายระดับที่ใช้หม้อแปลงต่อเรียงกัน อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง สู่งานออกแบบร่วมสมัยบน : ชุดน้ำชา อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฎในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
การออกแบบและพัฒนาคาแรคเตอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ อาจารย์สุจิรา ถนอมพร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มศักยภาพการทำข้อสอบ TOEIC ด้านทักษะการอ่าน โดยใช้การสอนกลวิธี การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในกลุ่มโพลิฟินอลในน้ำผลไม้ที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
A Backstepping Sliding Mode Dual-Excitation and Stcam-Valving Control of Synchronous Generators อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : กรณีศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Attitude Control of Quadcopter Using Fuzzy PD+I Controller อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การประเมินทางเลือกในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการบำรุงรักษาบนพื้นฐานความเชื่อมั่น อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
TCSC Contribution for Transient Stability Increasing of Nonlinear Co-ordinated Generator Excitation on 230 kV Distribution System due to Outages in Hybrid Micro-Smart Grid อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ผ่านกระบวนการคิวซีสตอรี่ อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 กับคิวซีสตอรี่ อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนอย่างปลอดภัยสำหรับใช้งานทั่วไป อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
MULTI WGM LIGHT PROBES GENERATED BY DISTRIBUTED PANDA RESONATOR SYSTEM อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Cultural Influence on Authentic Leading in Thailand อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของการเป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิผลในครอบครัวไทย อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employees อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น มี มี
การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย อาจารย์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงาน ของโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐฯ ที่รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงานของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐ ในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี มี
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งปลีกไทย ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Simulation of Facial Gesture Signals and Measurement Manipulation อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
เครื่องรบกวนวิทยุสื่อสารความถี่ 130-245 MHz โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แถบความถี่ อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
เครื่องวัดความสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟย่าน 4.0-4.3 GHz อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
เครื่องดีดคัดแยกขวด อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Sufficiency Seaplanes (SUSPS) Feasibility Study and Practical Guideline อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การลดพลังงานอบแห้งปลาหมึกในสะเป๊าเต็ดเบดโดยการใช้ลิ้นปีกผีเสื้อแบบหมุนและควบคุมความเร็วรอบ อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา:บริษัทอุตสาหกรรมสเตนเลส อาจารย์ปพน สีหอมชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการบริหารจัดการจราจรแบบสวนกระแสบริเวณด่านเก็บเงินปลายทางลาดกระบัง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวทางการบริหารจัดการจราจรแบบสวนกระแสบริเวณด่านเก็บเงินพานทอง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแผ่นแปะกระเป๋า 7-ELEVEN อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การทดสอบประกายไฟโดยใช้เครื่องเจียระไนมือถือและเทียบเคียงลักษณะประกายไฟกับมาตรฐาน JIS G 0566: 1980 อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Correctional Direction of Housing Juristic Person According to the Land Allocation Act (2543) Using Delphi Technique อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบการนำทางของอากาศยานบินอัตโนมัติไร้คนบังคับด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีดีพลัสไอ อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Impact Absorption Measurement of a gel sheet using and optical interferometer ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Facial Gesture Measurement Using optical Muscle Sensing System อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสำรวจด้านการจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนช่วงทางหลวง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การประเมินความต้องการจำเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการเงินของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประชาคมอาเซียน อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การจัดลำดับและการวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อไทยแลนด์ลีก 2558 อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
A Study on Campus Bus Driving Behavior of Kasem Bundit University อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คำศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท เพื่อยกระดับในการทำข้อสอบ TOEIC ด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การใช้ไฟฟ้าอาคารในโรงแรมและห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ และโรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการจราจร สำหรับการจัดช่องจราจรแบบ Reversible Lane บริเวณหน้าด่านเก็บผ่านทางที่สำคัญ อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ช้ากว่ากำหนด มี มี
การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย-เล่นกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์นนชัย ศานติบุตร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด มี มี
การพัฒนาคู่มือและการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร อาจารย์อารี พันธ์มณี ช้ากว่ากำหนด ไม่มี มี
การเปรียบเทียบการกระบวนการข่าวสารทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักศึกษาคณะอื่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Curriculum Development of Building Inspectors According to Building Control Act (2522) Using Delphi Technique อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เสร็จสิ้น มี มี
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความรู้บริการคำบรรยายแทนเสียงหรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของต่างประเทศ อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Novel Design of 3D Imaging Pixel On-chip Using a Micro-conjugate Mirror System อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานส่วนบนเนื่องจากยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินพิกัด (กรณีศึกษา: ยานพาหนะที่มีน้ำหนักรวม 150 ตัน วิ่งจากชลบุรีถึงนครสวรรค์) อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดต้นทุนในธุรกิจรถบรรทุกติดเครนให้เช่า อาจารย์ปพน สีหอมชัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
อินเวอร์เตอร์ 9 ระดับแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม สำหรับการควบคุมความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Analytical and simulation results of micro-ring resonator system using two eyes imaging model อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
แนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด กรณีศึกษาบริเวณทางแยกพัฒนาการ ซอย 25 อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาดัชนีฤดูกาลพลังงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาระบบปรับอากาศ และแสดงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะความสบาย กรณีศึกษา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Consequences of Switch Shunt on an Unsymmetrical Fault in Power System อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักในอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทางอาญาของไทย อาจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Effects of Increasing Truck Weight Limits on Highway Bridges in Thailand อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Doubler Frequency Circuit Design Techniques for Voltage/Current Mode อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน 3 ขา (ซายน์พีดับเบิลยูเอ็ม) อาจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา ช้ากว่ากำหนด มี มี
Case Study: the Use of Agile on Mortgage Application: Evidence from Thailand อาจารย์กรีชา ภู่ไพบูลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Development of Goat Powder Novel Product Derived From Organic Goat Farming in narathiwat Province อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Comparison of Pavement Response Analysis between a 18-Axles Truck and Standard Thai Truck อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Performance Enhancement of the Existing Bridges Due to Overweight Vehicles with Multi-Axle Loading อาจารย์สุนิติ สุภาพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
A Method of Section Replacement for Pile-Bent Pier Rehabilitation อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
A novel product development of rice bran oil derived from organic farm contracting in Pichit province อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Development of Automation Navigation System of Unmanned Aerial Vehicle with Chua's Chaotic Model อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of the Undamped Shear Beam with Sliding base อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การจัดการระบบสารสนเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาบัณฑิตเกษมบัณฑิต อาจารย์ปพน สีหอมชัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรงด้วยใยสับปะรด: การทบทวนวรรณกรรม อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Vacuum dry product of Toddy Palm (Boressus flabellifer Linn.) sugar derived from flower sap in Songkhla province. อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การจำลองการบินของอากาศยานอัตโนมัติไร้คนบังคับ แบบมีฮาร์ดแวร์ประกอบการทดสอบ อาจารย์อนุชิต เจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Optimal of Robust Power Flow Control by UPFC with Adaptive Observer and Local Measurement for Stability of a Flexible AC System Using Fuzzy Logic Controller อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน 4 ขา (ซายน์พีดับเบิลยูเอ็ม) อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน(GINFO) อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสในการเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็กเกตสามรูปแบบโครงสร้างด้วยการจำลองจากเครื่องทดสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Leadership and Organizational Commitment: The Case of the Thai Private University อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
เครื่องรบกวนวิทยุสื่อสารแบบปรับค่าความถี่อัตโนมัติ อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
เครื่องมือวัดแววความสามารถพิเศษของเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมการบิน โดย องค์กรคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) อาจารย์เมธา เกตุแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้วิธีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานผ่านเว็บไซด์โครงการศิลปะกูเกิล รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การศึกษาเพื่อนำเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การศึกษาเปรียบเทียบแรงงานที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงกับแรงงานที่อาจสูญเสียโอกาส ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การศึกษามโนทัศน์ของชาวสยามที่มีต่อมุสลิมผ่านทางจิตรกรรมฝาผนัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและ กลศาสตร์ของไหลเพื่อลดตน้ ทุนคา่ ไฟฟ้าทาง เศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศกึ ษา : เครื่องล้าง เมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ประเด็นกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.อัครเดช มณีภาค เสร็จสิ้น มี ไม่มี
แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ นางสาวฟ้าใส สามารถ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
โครงการค้าส่ง-ปลีกไทยสู่ชุมชน ปี 2560 ดร.วีรพัฒน์ กฤษธนาทิพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563-2564 ดร.วีระพัฒน์ กฤษธนาทิพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA ดร.อิทธิกร ขำเดช เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study ดร.วีรพัฒน์ กฤษธนาทิพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand ดร.อิทธิกร ขำเดช เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Entrepreneurial Challenge for the Development Program on Export Performance of Thai Small and Medium Enterprises (SME). ดร.อิทธิกร ขำเดช เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Human Resource management practices Transfer in Multinational Indian Companies in Bangkok ดร. ทศพร มะหะหมัด เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia ดร.วีรพัฒน์ กฤษธนาทิพย์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
). A composite nonlinear controller for power systems with static synchronous compensators under external disturbances ภิราภรณ์ ก้อนคำ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circits A.E. Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating A.E. Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ปรีชา เครือโสม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์, พรวิมล คล่องสั่งสอน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission A.E. Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded gold grating circuit Arumona Edward Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring A.E. Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
High-density quantum bits generation using microring A.E. Arumona เสร็จสิ้น มี ไม่มี
การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในคำวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามภาษาไทยของจุฬาราชมนตรี อาจารย์ซัลมาณ ดาราฉาย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
A soliton-based Radio-over-Fiber WDM-PON by micro-optics-electro system P.Udomariyasap เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
REVIEW OF FLUTTER SUPPRESSION USING MODERN CONTROL THEORY นิพนธ์ บุญคุ้มครอง เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
All-Optical Logic and Arithmetic Operations Designed by Modified Add-drop Filter ดร.ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ในกระบวนการขึ้นรูปฉีดพลาสติก วิศรุต ถวิงวงศ์สุริยะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Experimental Study on Axial and Diagonal Compressive Behavior of Brick Masonry Walls คูเดียร์ ฮัสเซน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การสร้างฐานข้อมูลรายการสินค้าและปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในคลังสินค้า กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ระบบเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Recent Patents on Floor Cleaning Robot Applications and New Development Prospects in Future รศ.ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามกรอบข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา แผนกดำเนินการนำเที่ยว ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล(หัวหน้าโครงการ)ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ(ผู้ร่วมวิจัย)และคณะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การตัดสินใจเดินทางท่องเที;ยวตลาดกลางคืนของวัยรุ่นหญิงไทย : กรณีศึกษาตลาดนัดเลียบด่วน รามอินทรา Pongsavake Anekjumnongporn เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สุขภาวะทางจิตของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาเสียงที่เปลี่ยน แปลงของคำไทยที่ยืมมาจากภาษามอญ ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก และคณะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัญหาการเขียนพยัญชนะต้นตัวสะกดภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ และคณะ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาปัญหาในขั้นตอนส่งมอบงานในการบริหารงานก่อสร้าง ประเภทงานทาง อาจารย์ ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโครงการที่พำนักระยะยาว และศูนย์สุขภาพครบวงจร สำหรับผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดรอง (กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก) โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและเศรษฐกิจที่ถอดถอย อาจารย์ ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้วิธีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์โครงการศิลปะกูเกิล รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สุขฤดี เกษมพิพัฒน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ศรัญญา ศิริมาศเกษม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Technology Acceptance on Employees' Satisfaction and Performance: A Case Study of a TV Home Shopping Company in Thailand สุวัฒน์ สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria. Chukwudi Lucky Madueke เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา พิมพ์ศิริ ไทยสม เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Customer Orientation and Service Quality During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Courier Service Company in China Jin Hua Tao เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET วิไลวรรณ รัตนวิวัลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
EMPLOYEE PROMOTION-BASED INCENTIVE SHEME ON TELECOMMUNICATION INDUSTRY : A CASE STUDY OF TELECOMMUNICATION COMPANY Zihui Wang เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Antecedents of Employee Intention to Stay : A Case Study of a Communication Technology Company in China Boqi Wang เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
STUDENTS’ GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES AT BANGKOK UNIVERSITY Asst.Prof.Krisawan Prasertsith เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออร์แกนิคร้านค้า A ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี อรอนงค์ พึ่งชู เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร ละอองทราย โกมลมาลย์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand Theerawat Chanroiet เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of a Public Road Transport Company in Nigeria Vitus Chibweze Osuagwua เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
A Study on the Impacts of Organizational Justice and Organizational Support on the Retention of Core Employees: A Case Study of Chinese Language Center Xujia Huang เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว สรศักดิ์ นิมิตรัตนพร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The impact of after-sales service quality and brand reputation on customer trust and repurchase intention: a case study of a automobile company in Nigeria Adegoke Sodiq เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ยุธิดา สิรไอยรา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
THE FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION OF FASHION ACCESSORIES THROUGH INSTAGRAM ผศ กฤษวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer loyalty: A Case Study of a Domestic Airline in Nigeria Victor Uwaifo Imonide เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กนกวรรณ แสงรัตนชัยกุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
THE POSITIVE IMPACT OF INFORMATION QUALITY, WORD-OF-MOUTH INTENTIONS, AND TRUST TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION OF MOBILE BANKING SERVICES OF BANK C IN THAILAND เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Impact of Service Quality and Service Recovery on Customer Satisfaction and Brand Loyalty : A Case Study of an E-Commerce Company in China ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
QFD Application using SERVQUAL for Senior Home Health Care in Thailand Ithikorn Khamdej เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The impact of service quality and service recovery on customer satisfaction and brand loyalty: a case study of an e-commerce company in China ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Relationships between Employee Empowerment, Employee Motivation, Employee Commitment, and Employee Performance: A Case Study of a Logistics Company in Cameroon Atud Stanley เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร B ในเขตกรุงเทพมหานคร กรวร สินธนานุกูล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาล ประเภทคลินิกและโรงพยาบาล ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อการดูแลตนเองทางด้านการรับประทานอาหารโซเดียมสำหรับเด็กวัยเรียน อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ อาจารย์วราพร ช่างยา อาจราย์ ดร. ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
พัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้นวรกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการท่องล่าง ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ และ ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า อ.เทียนทอง หาระบุตร อ.ดร. ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาแกนนำในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา อ.ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคไวรัสโควิค-19 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อ.จรัสศรี อินทรสมหวัง อ.นฤมล พรหมภิบาล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Decrease Severity of Acute hepatopancratic Necrosis Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamaei) by Mixed Culture of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and Bacillus megaterium. Saowapha Surawut, Kunyarut Suntara, Winyou Puckdee, Chutapa Kunsook, Pornpimon Kanjanavas, Anchalee Kompatiparn, Prachuab Leeruksakiat เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การปฎิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อขณะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ชฎาพร คงเพ็ชร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบโรงพยาบาลกีฬา ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
สำรวจความต้องการแรงจูงใจภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รุ่นที่ 3 อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยการจัดการความรู้สำหรับชุมชนเมืองมีนบุรี ผศ.อัญชลี เชี่ยวโสธร ผศ.ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ผลการสอนกรณีศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อ.จรัสศรี อินทรสมหวัง ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program, Faculty of Nursing, Suan Dusit University, in Academic Year 2015 (Revised edition B.E. 2555) Manasaporn Vitoonmetha* Pragai Jirojanakul & Churai Arpaichiraratana เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่อง การตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์”. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 33(3), pp. 133-145. (TCI 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ ,อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ ,สุรสิทธิ์ ช่วยบุญและอาจารย์พัชรา สมชื่อ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกระดูกพรุนในหญิงหมดประจำเดือน ผศ.สมบูรณ์ บุญยเกียรติ และ อ.สุระพรรณ พนมฤทธิ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เทียนทอง หาระบุตร1 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร2 สุระพรรณ พนมฤทธิ์3 พัชรา สมชื่อ4 นิรมัย คุ้มรักษา5 ดารุณี งามขา6 เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน1 ทัตติยา นครไชย2 จุรีภรณ์ เจริญพงศ์3 สัมพันธ์ มณีรัตน์4 ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล5 เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล อ.ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปิยะฉัตร สุจริตธรรม*1 พัทยา แก้วสาร1 ประกาย จิโรจน์กุล2 เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรของผู้ดูแลกับภาวะอาการชักซ้ำของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการ บินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม.การประชุมหาดใหญ่วิชาการ. ระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 13. 12 พฤษภาคม 2565. หน้า 1005-1020 ณัทมนภรณ์ หัสภาค เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
พฤติกรรมและความพึงพอใจคุณภาพบริการของผู้ใช้ท่าอากาศยานเมืองรองและแนวทางการจัดการในท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังโรคระบาดโควิด-19 จักรวรรดิ หล้าเพชร เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
บทบาทตัวแปรกำกับของแรงจูงใจของพนักงานต่อความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบปรับตัวกับประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันในองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการฟื้นฟูกิจการ ชนิตา สินธพพันธ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Marketing mixes towards selection of non-scheduled charter airline services in Thailand เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Factors affecting the perceptions of senior citizens toward airline services technology: A case study of senior citizens in Thailand Suwansingha, N., Ketkaew, M., & Jangsiriwattana, T. เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
บทบาทตัวแปรกำกับของแรงจูงใจของพนักงานต่อความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบปรับตัวกับประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันในองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการฟื้นฟูกิจการ วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5(3), 30-47. ISSN 2586-9906 chanita sintoppan เสร็จสิ้น มี ไม่มี
Relationship between human capital and performance efficiency of military officers in army aircraft maintenance unit Anupol Akasavardhana เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกร้าน THAI Shop ของผู้โดยสารสายการบินไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน (ครั้งที่ 2), หน้า 50 - 60. พิมพ์พลอย เผยฉวี เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Marketing mixes towards selection of non-scheduled charter airline services in Thailand [Paper presentation]. The International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research (2nd ISCAMR), Nakhon Pathom, Thailand (pp.92-97). Suan Sunandha Rajabhat University. Gooncokkord, T. เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Relationship between human capital and performance efficiency of military officers in army aircraft maintenance unit [Paper presentation]. The International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research (2nd ISCAMR), Nakhon Pathom, Thailand (pp.80-86). Suan Sunandha Rajabhat University. Akaravardhana, A. เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The influence of fatigue on the near miss among ground staffs in Thailand: The mediating role of perceived organizational support, proceedings in the 3rd international conference on informatics, agriculture, management, business administration, engineering, sciences, and technology (26-27 May 2022) Thitikarn Chalongkraidech เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น มี ไม่มี
บทบาทตัวแปรกำกับของแรงจูงใจของพนักงานต่อความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบปรับตัวกับประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันในองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการฟื้นฟูกิจการ chanita sintoppan เสร็จสิ้น มี ไม่มี