อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา ปริญญาโท
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบและพัฒนาเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกระเจ้า ช้ากว่ากำหนด
สื่อเสมือนจริง : อนาคตในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย เสร็จสิ้น
Art “Bang Pu Recreation Center” เสร็จสิ้น