พยาบาลศาสตร์

บุคลากร
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์
อาจารย์พัชรา สมชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี
อาจารย์วราพร ช่างยา
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร