อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ wongchayapote.pro@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -