Update 1.4.1

- เพิ่มระบบสถิติ

- ปรับปรุงข้อมูลอบรม

- เพิ่มการเปิดปิดข้อมูลอาจารย์กรณีไม่ได้อยู่ในคณะแล้ว

-เพิ่มระบบตรวจสอบปีการศึกษาปัจจุบัน