ผลงานสร้างสรรค์

หัวข้องานสร้างสรรค์ ผู้วิจัยหลัก สถานะ การตีพิมพ์ การนำเสนอ
Design “Life like leaf” อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Design “Creative Culture Book Design” อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ศิลปะจุดจากผลึกน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “Different Perspective” อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Architecture “Architecture Quick Sketch NO.2” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Architecture “Architecture Quick Sketch No.1” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “Direction of Line” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Architecture “Color of Life: ARI-LAB” อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “Framing” อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Art “Bang Pu Recreation Center” อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Art “Living forest” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “The Way of life” อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Art “My Vase” อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “Niphphan” อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
โปรแกรม Sports Lotto อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สัญญาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
“Moleepariyattayakorn Building Design” อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Watercolor on Paper “Bird ‘eye view in Florence, Italy” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Acrylic on Canvas “Living forest” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Photography “Color of life” อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Ceramic “Ceramic coffee set” อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ภารกิจของกรมการจัดหางานในการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจำทางกับสายการบินต้นทุนต่ำ อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบและพัฒนาเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกระเจ้า อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การออกแบบศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา มัสยิดกูวติลอิสลาม (สุเหร่าตึกแดง) กรุงเทพมหานคร อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยแบบบูรณาการอิสลาม อาจารย์สุจิรา ถนอมพร ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
วัตกรรมห้องคัดกรองผู้ป่วยโดวิค 19 ภาคสนามเบื้องต้น อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
นวัตกรรมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อสำหรับชุมชน อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
บุคลิกภาพของบัณฑิตใหม่ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการบิน อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบด้านความสามารถด้านการพัฒนากลยุทธ์ต่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กรในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
รูปแบบการสร้างมูลค่่าเพิ่มด้านผลผลิตต่อการบรรจุผลสำเร็จของสายการบินในกลุ่ม CLWVT อาจารย์เมธา เกตุแก้ว เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์ สำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการอ่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการสลากคนรักกีฬาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสลากกีฬา (Sports Lotto) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันผีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่่ 45 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาน้ำชา “ม้ง” อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
จิตรกรรมสีน้ำ ชุด “Aesthetical Sense” (Live of Switzerland) อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
จิตรกรรมสีน้ำ ชุด “Aesthetical Sense” (Canadian Rockies of Canada) อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Staircase composition) อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Harmony) อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Spaces and places) อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น ไม่มี มี
จิตรกรรมสื่อผสม ชุด “มวลปรากฏ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
จิตรกรรมสื่อผสม ชุด “วิถีของน้ำทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Digital Print ชุด “Origin of life อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
วีดืทัศน์ รายงานการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ความยาว 3 นาที อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการ พยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล. นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่องก้าวล้ำนวัตกรรมมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” การนำเสนองานวิจัยะดับชาติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลงานจิตรกรรม “มวลปรากฏ (Mass Appear)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
VTR พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
งานสร้างสรรค์ละครเวที ตากอากาศกลางสนามรบ อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
งานสร้างสรรค์ ภาพถ่าย ประจำปีการศึกษา 2561 อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “Sky & City” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย (CTIC)" อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ License อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
Analysis of first time pregnant women’s nursing activity cost at antenatal care, Chaophraya Abhaibhubejhr Hospital, Prachinburi Province poster presentation The 50th World Congress on Advanced Nursing and Nursing Practice in February 26-27 2019 Osaka, Japan ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนศิลปะ โรงเรียนอัลกรุรออ์วิทยา (ประเวศ) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ “บ้านแส้” ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน (ตลาด 100 ปี) อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ เพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง เรื่องละ 3 นาที 1. วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความยาว 3 นาที 2. วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ความยาว 3 นาที อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
Khao Tom Mud Package Design : The Inheritance to Local Wisdom Identity for Encourage a Strong Community Economy. อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบสัญลักษณ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
ภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
งานสร้างสรรค์ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่วสมุนไพรจากโครงการพลังปัญญา “ผงโรยข้าวสมุนไพร ORGANIC RICE SEASONING” อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
สปอตประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วิดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน “บ้านสมวัย” มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า เสร็จสิ้น ไม่มี มี
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
The Community Product Development in Sangkaracha Temple for Sustainability. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอง Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ควบคุมและอำนวยการผลิต โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปภากิจการดำเนินงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปผลการแข่งขันฝีมืแแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น ไม่มี มี
วีดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
สปอตโทรทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ใบชา ชะ-เหลียว” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ลวดลายโค้งม้วนจากกระดาษ 384 แบบ (ต้นแบบของลวดลายโค้งม้วนกระดาษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
แนวคิดการออกแบบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารสำนักเทศกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น ไม่มี มี
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทกล้วยกรอบเค็มจากโครงการพลังปัญญา อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์รายการ "สถานีแรงงาน" ตอน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์ ตอน "เส้นทางช่างเชื่่อมเงินล้าน" อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
วีิดิทัศน์ โครงการ เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย เผยแพร่ สถานีแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการ การประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการปีท่ี่ 2) อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ ช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่นและสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ โครงการการประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการที่ 2) งวดพิเศษ จ.1 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
โครงการต่อยอดผลงานประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่่่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี
ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล ผศ.สมบูรณ์ บุญยเกียรติ เสร็จสิ้น ไม่มี ไม่มี