อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pathum.sut@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ค.อ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 10 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี” เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” เสร็จสิ้น
ออกแบบฉลากเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ OTOP “ชา ชะ-เหลียว” เสร็จสิ้น
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ลูกหยี นำแสงสายบุรี” เสร็จสิ้น
ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP “ใบชา ชะ-เหลียว” เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน “ภูก้อ” เสร็จสิ้น
การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ “เพราะรักสุรินทร เสร็จสิ้น
ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี เสร็จสิ้น
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์” เสร็จสิ้น