สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ สุ้ยเสริมสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุทธิดา อาขวานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี สวัสดิยากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา บานแย้ม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นุชนารถ นาวารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รัชกรณ์ ศรีบุญเที่ยง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรรณพ พลชนะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงพร ไชยสัตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กูอารีฟะห์ กูอับดุลเลาะฮ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิดา แสงเดช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง