ผลงานบทความ

ชื่อบทความ สาขา / คณะ ผู้ตีพิมพ์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19). สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความผาสุกของพนักงานสายการบิน หลังการถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของสถานการณ์วิกฤตโควิด-19: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความ สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
หนังสือจิตวิทยาผู้ใหญ่ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: องค์ประกอบ และปัจจัยเชิงสาเหตุ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การศึกษาภาวะผู้นำแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเชิงบริบทของผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริม สร้างศักยภาพในการทำงานของนักกายภาพบำบัดยุคใหม่โรงพยาบาลเอกชน สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนากลยุทธ์จิตวิทยาเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูบริษัทเอกชน สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การลดของเสียในกระบวนการผลิตกรอบกระจกอลูมิเนียม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาสำหรับประชาชน : กรณีวัดอรุณราชวราราม สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปราม. สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รูปแบบกลุ่มบำบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การลดข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในอาคารสูง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย. สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงในงานอลูมิเนียมภายนอกสำหรับอาคารสูงในช่วงการแพร่ระบาด สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
มุมมองประสบการณ์การทบทวนหลักสูตรสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการในบริบทของอิสลาม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
สภาวะการเปลี่ยนผ่านที่ส่งผลต่อ และคุณภาพชีวิตสิทธิพลเรือนใน อัฟกานิสถาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การดำเนินวิถีชีวิตใหม่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
ประเด็นข้อกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
รูปแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนและความยั่งยืน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
หลักการใช้สติของการ ก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ภาพกำลังใจใน สถานที่ทำงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
พัฒนาการศิลปะภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ / บัณฑิตวิทยาลัย บรรจง โกศัลวัฒน์
การออกแบบงานสร้างสรรค์ของดันเต้ เฟอร์เร็ตตี้ ในภาพยนตร์ย้อนยุค สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ / บัณฑิตวิทยาลัย บรรจง โกศัลวัฒน์
การบริหารเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับสถานีวิทยุ ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ / บัณฑิตวิทยาลัย วรรณนภา วามานนท์
มาตรการนโยบายการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน : กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ / บัณฑิตวิทยาลัย วรรณนภา วามานนท์
วามผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
การบริหารจัดการการฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยในการควบคุมเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ในพื้นที่แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ปกรณ์ ปรียากร
ทัศนคติของประชาชนในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
การส่งเสริมพลังชุมชนมุสลิมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอละงู จังหวัดสตูล หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา ของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
ผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพต่อความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอายุ 35 ปีขึ้นไปใน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการก าหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ นฤมล พรหมภิบาล
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุมนา โสตถิผลอนันต์
บทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองและแนวทางพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุมนา โสตถิผลอนันต์
“บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า (กรณีศึกษา)” สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ อุระณี รัตนพิทักษ์
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทไม่ป่วยซ้ำและผู้ดูแลในชุมชน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ เทียนทอง หาระบุตร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอกโดยการส่องกล้อง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องอาหารเบาหวาน สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ประเภทของโปรแกรมบำบัดที่มีผลต่อการลดภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์อภิมาน สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
การรับรู้ การเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังคมปกติวิถีใหม่ของนักศึกษาพ สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ปัจจัยที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียพาวิลเลียน ได้รับรางวัล “The Best Pavilion สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ ปัญญรัตน์ วันทอง
MEB – Startup เพื่อคนรักการอ่านกับการดำเนินธุรกิจแบบ Cockroach startup สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ ปัญญรัตน์ วันทอง
เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณายูทูปยอดนิยมในยุคดิจิทัล สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ เปรมินทร์ หงษ์โต
แนวโน้มการออกแบบพื้นที่เพื่อการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณาในปี 2022. สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ เปรมินทร์ หงษ์โต
การคืนชีพของหนังจีนกำลังภายใน สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
การสร้างสรรค์ สื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอในสถานการณ์แพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
International Marketing Communication of Thai Products at Thai Trade Exhibition in The Sultanate of Oman สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การปรับตัวของกระบวนการผลิตข่าวโดยใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ กราฟิกของทีวีดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
Problems of Online Communication : re-assessing mobile phone usage among young people during the COVID pandemic in Thailand and other countries. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
Communication strategies and knowledge management (KM) to conserve and promote cultural heritage, traditional knowledge and the Royal Projects in Th สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
Research and Development of Children Television Program Monitoring System. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
Reflection of social function of Taishan shadow puppetry from the perspective of folklore สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
The Further Inheritance of the Traditional Chinese Opera Performance “Pingdiao Tooth Jugglery” in Ninghai, Zhejiang Province,China. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
Contents and Methods in Ethnic Identity Studies: Review of Research สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาด้วยเทคนิค Bullet Time Shot กรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกงโซฟี สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในภาวะการระบาดโรคโควิด-19 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
หน้าจอที่สองในสื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง : การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาสำหรับเด็ก สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
Effect of enterprise resource planning on supply chain forecasting capability through collaboration: an empirical study of frozen foods industry in th สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
Effects of a Governing Body on Internal Audit Quality: Empirical Evidence from Thailand สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กรณีศึกษาบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
ความสุข ในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะบริหารธุรกิจ ชูศักดิ์ เจนประโคน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในประเทศไทย สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน. สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ สุกัญญา น้อยหมอ
ผลของการฟังเพลงช้าร่วมกับการแช่น้าเย็นต่อการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายจนล้าของนักกีฬาฟุตซอลเพศชาย สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำอัตวินิบาตของผู้เอาประกันชีวิต. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ พรชัย สุนทรพันธุ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี “SAT Sport Digital Platform” กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ 2565 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิตติคุณ แสงนิล
ผลของการฝึกพิลาทิสต่อความสามารถการทางานสองอย่างในเวลาเดียวกันในนักกีฬาฟุตซอลชายระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมจากการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับโรงง สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเตอร์เน็ต. สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 : ศึกษาความชอบด้วยกฎหมายในการอ้างฐานประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามข้อตกล สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็ นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน การจัดการการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สุดารัตน์ โตลานุวัตร
รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุ องปัจจยัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธต์ ่อ การใช้บริการซ ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กนกวรรณ จั่นจีน
รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธต่อการใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
บทบาทตัวแปรกำกับของแรงจูงใจของพนักงานต่อความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบปรับตัวกับประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันในองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การแห การจัดการการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
การประยุกต์ใช้สัญญาณสุ่มขาวแบบเกาส์กับระบบไม่เชิงเส้น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
SIMULATION SYSTEMS OF BEAM DEFLECTION FOR DESIGN MECHANISM BEAM สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศและพัฒนาระบบซ่อมบำรุง หลังการขายเครื่องอัดอากาศในโรงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะระบบแห้ง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัยพล ผ่องพลีศาล
Multi-Criteria Maintenance Technique Selection using Fuzzy Analytic Hierarchy Process สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
เการลดของเสีย ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหัวอ่านของฮาร์ดดิส ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมปริมาณ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจียระไน Walter Helitronic Power ระบบควบคุม Andron สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความแข็งสูงคัตเตอร์ ซีบีดี -2625 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตฝาล็อคกลอน (Lock Cover A-01) โดยการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในกระบวนการผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
Predictive Maintenance Model For Rotating Machinery Using A Fuzzy Logic สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับเครื่องจักรงานไม้ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนทางหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
อิทธิพลกระบวนการเชื่อมมิกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 309 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การพัฒนากระบวนการผลิต คัทติ้งทูลส์ พีซีดี ความเที่ยงตรงสูง กรณีศึกษา สเต็ป ดิล ไดมอนด์ พีซีดี ขนาด 20 มิลลิเมตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การออกแบบติดตั้งระบบดูดฝุ่นในห้องปฏิบัติงานทางทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องห้องปฏิบัติงานทันตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
ความต้านทานการสึกหรอของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม ที่พ่นโดยอาร์คสเปรย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมในกระบวนการเชื่อมทิก ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
ELEVATED CYCLE PATH: IS IT SUITABLE FOR BANGKOK, THAILAND? สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตประตูตู้เย็น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความเที่ยงตรงสูง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มโนโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมแบบไฟฟ้าแบบลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การวิเคราะห์กำลังแบกทานของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินด้วยวิธี FHWA (1999) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ อติเทพ ศรีคงศรี
การสร้างแผนภาพการสอบเทียบของถังน้ำมันทรงกระบอกในแนวนอน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมงานบำรุงรักษาอากาศยานส่วนบุคคล ด้วย Microsoft Excel สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การลดของเสียจากกระบวนการผลิต Coil core cal. 5000.054 โดยใช้ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์รีดลวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสปริง เบาะรถยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมผสม เกรด 6061-T6 , 6063 และ 7075-T6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การออกแบบติดตั้งระบบเติมอากาศในห้องปฎิบัติการงานทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องปฎิบัติงานทันตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การศึกษาส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้างจุลภาคและกระบวนการชุบแข็งกรณีศึกษา : เหล็กกล้าคาร์บอน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การวิเคราะห์การแตกหักของเฟืองเกียร์ปั้ม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การศึกษาการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด T14 โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกมา กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การลดของเสียในกระบวนการเคลือบผิวคัตติ้งทูลส์ทังสเตนคาร์ไบด์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชานนท์ มูลวรรณ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
Accurate Empirical Path Loss Models with Route Classification for mmWave Communications สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
การลดข้อบกพร่องของระบบปรับอากาศในอาคารสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพติดผ้าใบในโครงสร้างยางรถจักรยานยนต์ สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นโคนโมเดลชิมาลอน สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
การกำหนดอายุการใช้งานของฮีตซีลอลูมิเนียมเกรด7022 เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดการทำงานในสายการผลิต สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมภพ ทิมดิษฐ์
ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาอัจฉริยะแบบไฮบริด สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
AN EMPIRICAL MODEL FOR FORECASTING ELECTRIC GENERATION FOR NEARSHORE ENERGY POTENTIAL IN THAILAND สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
Multi-Boundary Empirical Path Loss Model for 433 MHz WSN in Agriculture Areas Using Fuzzy Linear Regression สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโครงแผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยหลักการซิกซ์ ซิกม่า สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมภพ ทิมดิษฐ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งชิ้นส่วนในสายการประกอบรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมภพ ทิมดิษฐ์
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหลักของเครื่องป้อนโลหะแผ่นอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการใช้ แผนภูมิเหตุและผล สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุชิต เจริญ
การพัฒนาระบบควบคุมและการมอนิเตอร์อากาศยานไร้คนขับหลายลำผ่านการสื่อสารไร้สาย 4G LTE สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุชิต เจริญ
เทคโนโลยีนวัตกรรมประหยัดพลังงานแบบใหม่โดยใช้อนุมานนิวโรฟัซซี่ควบคุมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสงจ้าระคายตา เพื่อเพิ่มประสิทธิ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรงพล รอดทอง
การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างเหมาะสมสำหรับการเลือกกับดักเสิร์จในการป้องกันฟ้าผ่าที่มีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย 22 kv โดยวิธีการประเมินดัชนีความเสี่ย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัญชา บูรพัฒนศิริ
การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ชนิดกฎอินพุตเดียวที่เหมาะสมสำหรับระบบควบคุมกระบวนการความดันด้วยขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณธรรม เกิดสำอางค์
หุ่นยนต์รถดับเพลิงแรงดันน้ำ 7 บาร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์เพื่อจัดการพลังงาน โดยใช้การควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบ TQM ของระบบโลจิสติกส์และห่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดาม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
เครื่องอัดไส้กรอกกึ่งอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิญญู แสวงสินกสิกิจ
การศึกษาผังโรงพยาบาลสนามเพื่อสร้างต้นแบบโรงพยาบาลสนามในอาคารสาธารณะ สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อรรณพ พลชนะ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
สมรรถนะด้านความรู้ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
มูเตลู : ความเชื่อกับการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
กลยุทธ์การจัดการภูมิปัญญาขนมไทยในบริบทการส่งเสริมและพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าคอย จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย สุวรรณา เขียวภักดี
คุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย สุวรรณา เขียวภักดี
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพอุทยานเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย สุดสันต์ สุทธิพิศาล
HOTEL + HOSPITAL = HOSPITEL: กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
จิตปรีชาญาณ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การปฏิบัติงานที่มีความหมาย สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ภูมิปัญญาสาธารณะทางพระพุทธศาสนา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นาที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการปฏิบัติงาน สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
พฤติกรรมการทางานอย่างมีความสุข สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การศึกษาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้้าเชี่ยว อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
ประสบการณ์การใช้บริการ FitnessCenterของลูกค้าเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบั สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มบูรณาการเพื่อเพิ่มความหวังในชีวิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการขายของพนักงานขายในบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
สมรรถนะการให้การปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จารุวรรณ เกษมทรัพย์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การศึกษาการลงทุนดาเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทาเพื่อการเสริมสร้างแผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลั สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การเสริมสร้างความคิดทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครผ่านแบบจำลองการให้คำปรึกษากลุ่ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การพัฒนารูปแบบความสานึกทางจิตวิทยาต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทางานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การลดของเสียในขบวนการผลิตแชมพูสูตร A ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การบารุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกาเนิดไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จารุวรรณ เกษมทรัพย์
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้า สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จารุวรรณ เกษมทรัพย์
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบราง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การลดน้าสูญเสียในระบบจ่ายน้าประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก่อสร้างฝายทดน้า กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผ่กิมซุง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Uniswap) ในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติส จำกัด (มหาชน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
). การสร้างห้องเรียนผู้นำของสถาบันสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
บทบาทของวัฒนธรรมฮาลาลที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การวางแนวทางฮาลาลกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท: การศึกษาบริษัทอาหารฮาลาลในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การสังเคราะห์เนื้อหาจิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ค่านิยมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรบริษัทข้ามชาติอินเดีย ในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
กระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน PASAYA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรีพลัสไซส์ผ่านออนไลน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่มี ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกศัลยกรรมในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์กรการทำงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
บทเรียนจากผู้ประกอบการ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อทรัพยากรการทำงานในการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ บริษัท JD Central จำกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย กรรนิกา ทรงฐาน
การวิเคราะห์การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ / บัณฑิตวิทยาลัย บรรจง โกศัลวัฒน์
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาแกนนำในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ธนะวัฒน์ รวมสุก
การพัฒนาออกแบบที่อาศัยเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาในผู้สูงอายุ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
Knowledge of Combined Contraceptive Pills of Technical College Students Thanyaburi District Pathum Thani Province. สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
บทบาทพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 : การคัดกรองสุขภาพ เทคนิคการฉีดวัคซีน การดูแลต่อเนื่องหลังฉีดวัคซีนและการบันทึกทางการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
การใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก: แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุมนา โสตถิผลอนันต์
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
การพัฒนาภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการ: ทิศทางการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุระพรรณ พนมฤทธิ์
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุระพรรณ พนมฤทธิ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ชัชวาล วงศ์สารี
ประสบการณ์การมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ชัชวาล วงศ์สารี
การจัดการความปวดด้วยการเจริญภาวนา สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ชัชวาล วงศ์สารี
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ชัชวาล วงศ์สารี
ความต้องการข้อมูลในการจำหน่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าก้อนในปอด สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอดและระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลินิก สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของอาจารย์พยาบาล สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
Vulnerable Groups and the Stride of Equal Rights Under the COVID-19 crisis สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ ปัญญรัตน์ วันทอง
การเปิดรับข่าวการเมืองของกลุ่มคน GEN Z ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่ สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ ปัญญรัตน์ วันทอง
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาปัจจัยความสำเร็จการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสร้างรายการทีวีชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้ สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อ ดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
แนวโน้มการรับชมภาพยนตร์: ความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่า ทันสื่อลวง (พนันออนไลน์) สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ รจนา พึ่งสุข
การพัฒนาสมาธิและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาด้วยกิจกรรมศิลปะยึกยือ สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ สรินทร ดอนจันทร์
พฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19 สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันติ๊ก-ต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียล ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
ผลของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายส่งขายออนไลน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
กาชาปองในเกมออนไลน์ : การพนันอันตราย สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชนในยุคดิทัล สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ วนิทรา ตะเภาทอง
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในการคลายความเหงาของผู้สูงอาย สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงของจังหวัดตาก สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี เพจอีจัน. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
วีดีโอสตรีมมิ่ง:การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร ของธุรกิจสื่อบันเทิงออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่ทินเนอร์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลลัพธ์สุขภาพทางเพศเชิงลบ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อ และสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 7C ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ Noon.com สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟประเภท Slow bar โดยใช้วิธีการชงแบบ Moka Pot ของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน Sweet S สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขนมไทย สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
การสื่อสารการตลาดผ่านตราสัญลักษณ์องค์กร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
ธุรกิจอาหาร และแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารกับผู้บริโภคในยุค 4.0 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสื่อสารด้านการจัดการความรู้(KM)สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศีกษา สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
ภาพยนตร์ไทยกับการสะท้อนพฤติกรรมวัยรุ่น สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB EASY ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจและประโยชน์จากการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน GET Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การปรับเปลี่ยนของโมเดลลิ่งไทยในยุคดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยซีรีส์วายในอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
แนวทางการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านเพจเรือนไทยบางแม่หม้ายโฮมสเตย์ในสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การประยุกต์ใช้แนวคิด “สอนน้อยเรียนรู้มาก” ในการจัดการเรียนรู้วิชาการผลิตรายการ วิทยุดิจิทัล สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพมิ่ ของการจัดการแข่งขันตะกร้ออาชีพในประเทศไทย สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิตติคุณ แสงนิล
โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬาต้นแบบ: กรณีศึกษา ตะกร้อดิจิทัลแอปพลิเคชัน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
การศึกษาผลกระทบของการออกสลากส่งเสริมการกีฬาต่อการพัฒนากีฬาและด้านที่เกี่ยวข้องการพนันในประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
Is Dual-Task Performance in Athletes Better Than That in Non-Athletes? Why Is it Important to Elite Coaches? สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะบริหารธุรกิจ ชูศักดิ์ เจนประโคน
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ จรัญ ภักดีธนากุล
สิทธิของวัดในการได้รับทรัพย์สินของพระภิกษุที่มรณภาพ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ พรชัย สุนทรพันธุ์
ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยไวรัสโครา 2019 (COVID-19). หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ พรชัย สุนทรพันธุ์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิตติคุณ แสงนิล
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
แนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมข่าวปลอมทางระบบคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบความผิดฐานข่าวปลอมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดก สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การคุมครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทย ในการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์. สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทย สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในสถานศึกษาจากมาตรรการควบคุมโรคติดต่อโควิด 19: ศึกษากรณีการอ้างฐานทางกฎหมายสำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ “กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE” ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุไปรษณีย์ของนิติบุคคลอาคารชุด สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมกลั่นแอลกอฮอล์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
A BACKSTEPPING-LIKE CONGESTION TRACKING CONTROL FOR TCP/AQM SYSTEMS สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
The Encryption and Decryption of Inage File Transfer by Chaos สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชาติ ฤทธิ์หิรัญ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชาติ ฤทธิ์หิรัญ
Negative Antecedents of Affective Commitment of Filipino Call Center Employees: The Mediating Role of Leader-Member Exchange สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ / โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Felicito Angeles Jabutay
ชนิดของค ำกริยำในพำดหัวข่ำวมวยไทยจำกเว็บไซต์สยำมกีฬำ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) / คณะศิลปศาสตร์ กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
กลยุทธ์การจัดการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหาร Broccoli Revolution กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร / คณะศิลปศาสตร์ สุภาวดี ธงภักดิ์
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร / คณะศิลปศาสตร์ สาวิตตรี จบศรี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการประสบการณ์ในร้านสปา คุณภาพการบริการของร้านสปา ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเด์สปาในเขตกรุง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) / คณะศิลปศาสตร์ ปิยะฉัตร ปวงนิยม
กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจ ร้านอาหารริบส์แมน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) / คณะศิลปศาสตร์ กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
ความสัมพันธร์ะหวา่งคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กับลักษณะของความเป็นผู้นำ ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) / คณะศิลปศาสตร์ กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ ศิรินภา รัชตโพธิ์
Negative Antecedents of Affective Commitment of Filipino Call Center Employees: The Mediating Role of Leader-Member Exchange สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / คณะศิลปศาสตร์ นันทวัน สว่างแจ้ง
กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจ ร้านอาหารริบส์แมน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร / คณะศิลปศาสตร์ ยุวเรศ มาซอรี
แนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริการของร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ร้านอาหารยามเย็น กรุงเทพมหานคร” ภายใต้สถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรั สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร / คณะศิลปศาสตร์ สุภาวดี ธงภักดิ์
กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร / คณะศิลปศาสตร์ กิตติกร เรืองขำ
กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / คณะศิลปศาสตร์ สุภาวรรณ แก้วป้องปก
การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
การศึกษาการปรับตัวต่อสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: กรณีศึกษาผู้มีประสบการณ์การสูญเสียในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของหญิงวัยรุ่นหลังคลอด สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลกับการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
รูปแบบการเรียน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดซาเทียร์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
Health Care and Economic Perspectives of Hydroponic Vegetables in Ongkharak Nakhon Nayok Thailand สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
การจัดการเรียนรู้สeหรับภาวะพฤฒพลัง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ อุระณี รัตนพิทักษ์
พยาบาลอาชีวอนามัย : หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดร. มาลินี ปั้นดี
การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
ความเป็นประพันธกรนภาพยนตร์รักโรแมนติกของบรรจง ปิสัญธนะกูล สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิพิเคชั่น สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ สรินทร ดอนจันทร์
นวัตกรรมการสื่อสาร : ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC (Massive Open Online Courses) สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
COMMUNICATION TO CREATE IMAGE OF SERVICE BUSINESS IN THAILAND CASE – COVID-19 PANDEMIC สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล เทพหัสดิน
นักแคสเกม : ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกไซเบอร์ Game Caster : The Influential Person of Cyber World สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
การศึกษาช่องทางการขายความเขื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพชบุ๊ก สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
รู้ให้เท่าทัน สถานการณ์การพนันออนไลน์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
เรื่อง การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
Omani Consumer online shopping behavior สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้เงินอิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการรับชมการแข่งขัน E-SPORT ในรูปแบบการสตรีมมิ่งผ่านช่องทาง FACEBOOK ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มสุภาพบุรุษในกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
วิกฤตการระบาดโควิด-19กับการเติบโตช่องทางการสื่อสารในด้านธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การใช้แอปพลิเคชัน “ไวท์ฟลิกซ์” เพื่อการเผยแผ่คำสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ในยุค 4.0 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสร้างสรรค์รายการวิทยุการจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวใชนในรูปแบบพอดแคสต์ สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความหมายของคำว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
การจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล
กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุไทย. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประติมากรรมที่ตั้งประจำอยู่ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กับ การหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงความรักที่ก สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การหาพารามิเตอร์ไม่เชิงเส้นของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวที่มีตัวหน่วงแบบของเหลวหนืด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
หนังสือจิตวิทยาพัฒนาการ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา เจษฎา อังกาบสี
หนังสือจิตวิทยาการเรียนรู้ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา อรรควิช จารึกจารีต
ค่านิยมองค์กรข้ามชาติอินเดียในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้ เรื่องการตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์. สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
Risk Factors Affecting Falls among Old Adults in Community: A Systematic Review สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาความตระหนัก เชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การสะท้อนคิด ของนักศึกษาไทย และต่างชาติ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
Ekachat Tansiri and Sirivimol Devahastin. (2019).Media Exposure, Utilization, Satisfaction, and Need for Service Business Information of Consumers in สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล เทพหัสดิน
พฤติกรรมการใช้ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ใ สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ กรด สองเมือง
อิทธิพลของคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงองค์การ สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
A composite nonlinear controller for power systems with static synchronous compensators under external disturbances สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
การสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ อรทัย วานิชดี
การฝึกเกมสนามเล็กในกีฬาฟุตบอล สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร สาขาวิชาการเงินการธนาคาร / คณะบริหารธุรกิจ จงจิตต์ แซ่ลี้
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 22 วัดปากบ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฐมพร สมบัติทวี
การสร้างความหมายทางสังคมและบริหารความสมดุลในชีวิตและการทำงานจากประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร: การศึกษาเพื่อสร้าง สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิตติคุณ แสงนิล
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัชรศักดิ์ จันทะชารี
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
ศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทาสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบ สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิญญู แสวงสินกสิกิจ
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded glod grating circuit สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
SMART LAB MODEL APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circuits สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring embedded silver bars สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
High-density quantum bits generation using microring plasmonic antenna สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
สถานภาพของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 งานส่วนกลาง / สำนักบุคลากร สุทธิพงษ์ บุญพอ
แนวคิดการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (วังสามเสน) วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนา ศิริจันทร์สว่าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฏหมายเงินทดแทนและกฏหมายประกันสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุณีย์ ชื่นจันทร์
ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ นฤวรรณ รักสกุล
การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล เทพหัสดิน
เมืองลับแล...เมืองห้าม (พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ชยพล อินทรวงศ์
ผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดที่่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์ สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
Exposure and Satisfaction List Frequently Asked Question of Religious Resolution of Muslim Media Television Muslims in Bkk. สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
พรีเซนเตอร์บทบาทสำรองของนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
การใข้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนด์ 4.0 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย อัลบั้มเก่าให้ร่างใหม่ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ทางลอยฟ้า สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย เติบโตแบบสับสน สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
งานสร้างสรรค์ภาพถ่าย change6-9 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย แด่ทุกความทรงจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย มหานคร สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
งานสร้างสรรค์นาฎศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง เกาะมรณะ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
งานสร้างสรรค์นาฎศิลป์ร่วมสมัย Erzsebet Bathony สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง ประตูที่ตรงกัน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly's Health Empowernent Club. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซตื Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport) สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Begining Unit Now. สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง(The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ.2560 ในประเทศไทย สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
The Study of Communication Patterns and feedback for Facebook's Community : A Case Study of Depress has Disapprdred group. สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
การพิจารณาคดีปกครองใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพของสภาองค์กรชุมชนตำบล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
การเสียภาษีเงินได้สาหรับส่วนแบ่งของกาไรหรือส่วนแบ่งเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
กฎหมายส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: การพัฒนาและอุปสรรคของประเทศไทย สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ พนิต มงคลธรรม รัตนะ
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทางานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ กรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทางาน สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ หนึ่งฤทัย มาลี
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Modeling, Analysis and Effective Improvement of Aluminum Bowl Embossing Process Through Robot Simulation Tools สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
The Application of Road Safety Audit on Motorways Thailand สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ โชติไกร ไชยวิจารณ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟทางคู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
ผลของการเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรากร เกิดทรัพย์
Ultrafast all-optical ALU operation using a soliton control within the cascaded InGaAsP/InP microring circuits สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประภาส ผ่องสนาม
การอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
พัฒนาการของงานเขียนทัศนียภาพกับคุณภาพการสื่อสารแนวคิดงานออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อรรณพ พลชนะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุณีย์ ชื่นจันทร์
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่ จิ๋วก้องโลก สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การออกแบบ และการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ กรด สองเมือง
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุทธิวรรณ กัลยา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ เรวดี อันนันนับ
ประเด็นและความท้าทายในงานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทีมงาน : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านชุมชนเปรมฤทัย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะบริหารธุรกิจ ธราภรณ์ อิราภรณ์
The Future Effects on Supply Chain of Watch Parts Manufacturing in Thailand Industry for Exporting สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ / คณะบริหารธุรกิจ กัญญา เชียรวิจิตร
การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฐมพร สมบัติทวี
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
ผลของการใส่ถุงน่องแบบผ้ายืดต่อการตอบสนองของระบบหัวใจ การไหลเวียนเลือด และการรับรู้ความเหนื่อยขณะเดินและฟื้นตัว สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
he Application of the Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to Protect Children in the Digital Age from Being a Victim of Cyber-grooming สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
Experimental Responses of Jacketed RC Beams สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
Neural Network Modeling for Predicting Electric Power Generation From Sea Waves สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรากร เกิดทรัพย์
ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขต สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนาพร ทศานนท์
แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
การพัฒนาคู่มือและเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยรูปภาพแบบ ข. ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา เจษฎา อังกาบสี
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิท สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผลการนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการนาภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจำลองความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม : สภาพปัญหา ระดับการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ / คณะบริหารธุรกิจ อรทัย วานิชดี
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนักกีฬาเทนนิส สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
จักรพรรดิเฉียนหลง งานส่วนกลาง / สำนักบุคลากร ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
มันดาลา - นัยยะแห่งจิตวิญญาณสู่บริบททางศิลปะ งานส่วนกลาง / สำนักบุคลากร ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
A Panel Vector Auto regression Analysis of Sudden Stops and Banking Crises สาขาวิชานานาชาติ / บัณฑิตวิทยาลัย จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
การจัดการธำรงรักษาบุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
เศรษฐศาสตร์คุณธรรมในโลกทัศน์แห่งอิสลาม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
The Foundation of islamic Center of Thailand made Valuable Contribution to Thai society หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
ตัวแบบการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employeess สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
ประวัติศาสตร์ทังกา งานส่วนกลาง / สำนักบุคลากร ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม งานส่วนกลาง / สำนักบุคลากร พวงผกา บุญโสภาคย์
การออกแบบสวนหลังคา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พชร เลิศปิติวัฒนา
การศึกษาปัญหาและความต้องการความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน อารมณ์ และสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับประถม สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยกับประเทศสมาชิก สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
การวิเคราะห์เส้นทางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำหรับโมเดลแบบ Non-Recursive สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
การเปิดรับข่าวการเมืองของกลุ่มคน GEN Z ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่ สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ ปัญญรัตน์ วันทอง
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น Tik Tok สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบพอดแคสต์ สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข