ผลงานบทความ

ชื่อบทความ สาขา / คณะ ผู้ตีพิมพ์
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย อธิป จันทร์สุริย
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นาที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการปฏิบัติงาน สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
พฤติกรรมการทางานอย่างมีความสุข สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การศึกษาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้้าเชี่ยว อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / บัณฑิตวิทยาลัย เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบั สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลั สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
สมรรถนะการให้การปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จารุวรรณ เกษมทรัพย์
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบราง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผ่กิมซุง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก่อสร้างฝายทดน้า กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม / บัณฑิตวิทยาลัย ศักดิ์ชาย รักการ
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการสปาเสริมความงาม เขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การสังเคราะห์เนื้อหาจิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
กระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน PASAYA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรีพลัสไซส์ผ่านออนไลน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ บริษัท JD Central จำกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
พฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียลส์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในการคลายความเหงาของผู้สูงอาย สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
การประยุกต์ใช้แนวคิด “สอนน้อยเรียนรู้มาก” ในการจัดการเรียนรู้วิชาการผลิตรายการ วิทยุดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
วีดีโอสตรีมมิ่ง:การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร ของธุรกิจสื่อบันเทิงออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การปรับเปลี่ยนของโมเดลลิ่งไทยในยุคดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
การศึกษาการปรับตัวต่อสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: กรณีศึกษาผู้มีประสบการณ์การสูญเสียในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของหญิงวัยรุ่นหลังคลอด สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
รูปแบบการเรียน สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดซาเทียร์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลกับการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
Health Care and Economic Perspectives of Hydroponic Vegetables in Ongkharak Nakhon Nayok Thailand สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
การจัดการเรียนรู้สeหรับภาวะพฤฒพลัง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ อุระณี รัตนพิทักษ์
พยาบาลอาชีวอนามัย : หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ดร. มาลินี ปั้นดี
การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
ความเป็นประพันธกรนภาพยนตร์รักโรแมนติกของบรรจง ปิสัญธนะกูล สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิพิเคชั่น สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ สรินทร ดอนจันทร์
นวัตกรรมการสื่อสาร : ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC (Massive Open Online Courses) สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
COMMUNICATION TO CREATE IMAGE OF SERVICE BUSINESS IN THAILAND CASE – COVID-19 PANDEMIC สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล ปัณณราช
นักแคสเกม : ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกไซเบอร์ Game Caster : The Influential Person of Cyber World สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
การศึกษาช่องทางการขายความเขื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพชบุ๊ก สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
รู้ให้เท่าทัน สถานการณ์การพนันออนไลน์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มสุภาพบุรุษในกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
วิกฤตการระบาดโควิด-19กับการเติบโตช่องทางการสื่อสารในด้านธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การใช้แอปพลิเคชัน “ไวท์ฟลิกซ์” เพื่อการเผยแผ่คำสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ในยุค 4.0 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสร้างสรรค์รายการวิทยุการจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวใชนในรูปแบบพอดแคสต์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
เรื่อง การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
Omani Consumer online shopping behavior สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้เงินอิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการรับชมการแข่งขัน E-SPORT ในรูปแบบการสตรีมมิ่งผ่านช่องทาง FACEBOOK ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุไทย. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประติมากรรมที่ตั้งประจำอยู่ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ชลธิชา สมสอาด
ความหมายของคำว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
การจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กับ การหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงความรักที่ก สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การหาพารามิเตอร์ไม่เชิงเส้นของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวที่มีตัวหน่วงแบบของเหลวหนืด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
หนังสือจิตวิทยาพัฒนาการ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา เจษฎา อังกาบสี
หนังสือจิตวิทยาการเรียนรู้ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา อรรควิช จารึกจารีต
ค่านิยมองค์กรข้ามชาติอินเดียในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้ เรื่องการตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์. สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
Risk Factors Affecting Falls among Old Adults in Community: A Systematic Review สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาความตระหนัก เชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การสะท้อนคิด ของนักศึกษาไทย และต่างชาติ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาย จิโรจน์กุล
Ekachat Tansiri and Sirivimol Devahastin. (2019).Media Exposure, Utilization, Satisfaction, and Need for Service Business Information of Consumers in สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล ปัณณราช
พฤติกรรมการใช้ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ใ สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คณะบริหารธุรกิจ จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ กรด สองเมือง
อิทธิพลของคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงองค์การ สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ขวัญหทัย มิตรภานนท์
การสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ อรทัย วานิชดี
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร สาขาวิชาการเงินการธนาคาร / คณะบริหารธุรกิจ จงจิตต์ แซ่ลี้
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
A composite nonlinear controller for power systems with static synchronous compensators under external disturbances สาขาวิชาการตลาด / คณะบริหารธุรกิจ วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 22 วัดปากบ การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฐมพร สมบัติทวี
การสร้างความหมายทางสังคมและบริหารความสมดุลในชีวิตและการทำงานจากประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร: การศึกษาเพื่อสร้าง การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิตติคุณ แสงนิล
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัชรศักดิ์ จันทะชารี
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
การฝึกเกมสนามเล็กในกีฬาฟุตบอล วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
ศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
สถานภาพของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ สุทธิพงษ์ บุญพอ
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทาสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบ สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิญญู แสวงสินกสิกิจ
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded glod grating circuit สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
SMART LAB MODEL APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circuits สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring embedded silver bars สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
High-density quantum bits generation using microring plasmonic antenna สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
แนวคิดการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (วังสามเสน) วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนา ศิริจันทร์สว่าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฏหมายเงินทดแทนและกฏหมายประกันสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย วิชัย โถสุวรรณจินดา
บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุณีย์ ชื่นจันทร์
ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ พัชรา สมชื่อ
ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ สำนักงานเลขานุการคณะ / คณะพยาบาลศาสตร์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ / คณะนิเทศศาสตร์ กรกช แสนจิตร
การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ / คณะนิเทศศาสตร์ นฤวรรณ เรืองโรจน์
การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ สิริวิมล ปัณณราช
เมืองลับแล...เมืองห้าม (พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ ชยพล อินทรวงศ์
ผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดที่่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์ สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
Exposure and Satisfaction List Frequently Asked Question of Religious Resolution of Muslim Media Television Muslims in Bkk. สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
พรีเซนเตอร์บทบาทสำรองของนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล สาขาวิชาการโฆษณา / คณะนิเทศศาสตร์ ต่อตระกูล อุบลวัตร
การใข้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนด์ 4.0 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์
พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จักรีรัตน์ แสงวารี
The Study of Communication Patterns and feedback for Facebook's Community : A Case Study of Depress has Disapprdred group. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
งานสร้างสรรค์นาฎศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง เกาะมรณะ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ ภัทราพร เจริญรัตน์
งานสร้างสรรค์นาฎศิลป์ร่วมสมัย Erzsebet Bathony สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง ประตูที่ตรงกัน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly's Health Empowernent Club. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซตื Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Begining Unit Now. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง(The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ.2560 ในประเทศไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย อัลบั้มเก่าให้ร่างใหม่ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ทางลอยฟ้า สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย เติบโตแบบสับสน สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
งานสร้างสรรค์ภาพถ่าย change6-9 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย แด่ทุกความทรงจำ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย มหานคร สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล / คณะนิเทศศาสตร์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล
การพิจารณาคดีปกครองใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพของสภาองค์กรชุมชนตำบล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
การเสียภาษีเงินได้สาหรับส่วนแบ่งของกาไรหรือส่วนแบ่งเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ชลธิชา สมสอาด
กฎหมายส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: การพัฒนาและอุปสรรคของประเทศไทย สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ พนิต มงคลธรรม รัตนะ
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทางานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ กรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทางาน สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ หนึ่งฤทัย มาลี
Modeling, Analysis and Effective Improvement of Aluminum Bowl Embossing Process Through Robot Simulation Tools สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
The Application of Road Safety Audit on Motorways Thailand สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาวัต ไชยชาณวาทิก
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ โชติไกร ไชยวิจารณ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟทางคู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
ผลของการเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรากร เกิดทรัพย์
Ultrafast all-optical ALU operation using a soliton control within the cascaded InGaAsP/InP microring circuits สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประภาส ผ่องสนาม
การอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
พัฒนาการของงานเขียนทัศนียภาพกับคุณภาพการสื่อสารแนวคิดงานออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อรรณพ พลชนะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ สุณีย์ ชื่นจันทร์
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย / คณะนิเทศศาสตร์ มนัสกานต์ อินทร์สังข์
มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่ จิ๋วก้องโลก หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
การออกแบบ และการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คณะบริหารธุรกิจ ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ กรด สองเมือง
Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (TQM) สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ สุทธิวรรณ กัลยา
ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ เรวดี อันนันนับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก สาขาวิชาการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ ขวัญหทัย มิตรภานนท์
การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ประเด็นและความท้าทายในงานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทีมงาน : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านชุมชนเปรมฤทัย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / คณะบริหารธุรกิจ ธราภรณ์ อิราภรณ์
The Future Effects on Supply Chain of Watch Parts Manufacturing in Thailand Industry for Exporting สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ / คณะบริหารธุรกิจ กัญญา เชียรวิจิตร
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฐมพร สมบัติทวี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
ผลของการใส่ถุงน่องแบบผ้ายืดต่อการตอบสนองของระบบหัวใจ การไหลเวียนเลือด และการรับรู้ความเหนื่อยขณะเดินและฟื้นตัว วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พรชัย ลีน้อย
he Application of the Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to Protect Children in the Digital Age from Being a Victim of Cyber-grooming สาขาวิชานิติศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา บุญมาเลิศ
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราโมทย์ ศรีน้อย
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จิรเมธา สังข์เกษม
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
Experimental Responses of Jacketed RC Beams สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุนิติ สุภาพ
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
Neural Network Modeling for Predicting Electric Power Generation From Sea Waves สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า สำนักคณบดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรากร เกิดทรัพย์
ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขต สาขาวิชาออกแบบภายใน / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ธนาพร ทศานนท์
แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
การพัฒนาคู่มือและเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยรูปภาพแบบ ข. ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา เจษฎา อังกาบสี
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิท สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผลการนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการนาภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ สาขาวิชาพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจำลองความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม : สภาพปัญหา ระดับการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการ / คณะบริหารธุรกิจ อรทัย วานิชดี
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนักกีฬาเทนนิส วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณัฐฐาพร อะวิลัย
จักรพรรดิเฉียนหลง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
มันดาลา - นัยยะแห่งจิตวิญญาณสู่บริบททางศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
A Panel Vector Auto regression Analysis of Sudden Stops and Banking Crises สาขาวิชานานาชาติ / บัณฑิตวิทยาลัย จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
การจัดการธำรงรักษาบุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย สุธรรม พงศ์สำราญ
เศรษฐศาสตร์คุณธรรมในโลกทัศน์แห่งอิสลาม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
The Foundation of islamic Center of Thailand made Valuable Contribution to Thai society หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย ทศพร มะหะหมัด
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
ตัวแบบการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย อิงอร ตั้นพันธ์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ ประสาน บุญโสภาคย์
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ พวงผกา บุญโสภาคย์
Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employeess สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์
ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในเขตภาคเหนือ: กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชุมชนป่าตึง จังหวัดเชียงใหม สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วสวัตติ์ สุติญญามณี
การออกแบบสวนหลังคา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พชร เลิศปิติวัฒนา
ประวัติศาสตร์ทังกา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
การศึกษาปัญหาและความต้องการความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน อารมณ์ และสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับประถม สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา / คณะจิตวิทยา ประณต เค้าฉิม
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / คณะนิติศาสตร์ อรวรรณ พจนานุรัตน์
จากชนบทสู่เมือง: ปัจจัย ผลกระทบ จากการย้ายถิ่น สาขาวิชาธุรกิจการบิน / สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน วสวัตติ์ สุติญญามณี
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยกับประเทศสมาชิก สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
การวิเคราะห์เส้นทางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำหรับโมเดลแบบ Non-Recursive สำนักงานสำนักวิจัย / สำนักวิจัย อัศนีย์ ทองศิลป์
เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบพอดแคสต์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / คณะนิเทศศาสตร์ จิราพร ยังสุข
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น Tik Tok หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร / คณะนิเทศศาสตร์ สุเทพ เดชะชีพ