การเสริมสร้างความคิดทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครผ่านแบบจำลองการให้คำปรึกษากลุ่
The Enhancement of Psychological Mindset of Successful Entrepreneurs of Private University Undergraduate Students in Bangkok Metropolis through Cognit


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Human Resource and Organization Development Journa
รายละเอียดวารสาร Vol. 13No. 2/2021 pp. 156-179
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/article/view/243637/169175
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน