บริหารธุรกิจ

บุคลากร
อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
อาจารย์ชลธร จันทะโสต
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์
อาจารย์ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
อาจารย์รอฮายา วรสูตร
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์
อาจารย์สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
อาจารย์วัชระ ยี่สุ่นเทศ
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
อาจารย์ณัดดา ทิพย์จันทา
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
อาจารย์วิลาศ ดวงกำเนิด
อาจารย์ซาหิดี หะยาราแม