อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา การจัดการการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ supachoke.yai@gmail.com
การศึกษา ปริญญาตรี
D.B.A - Southern Cross University, Australia
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เสร็จสิ้น