อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ natesiri.rua@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
บธ.ด. - มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตของปัจจยัการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 19(1), 41-64 เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตของปัจจยัการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 19(1), 41-64 เสร็จสิ้น
การรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสของสายการบินต้นทุน ต่่าเพื่อวิถีชีวิตปกติใหม่ เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 18(1), 70-94. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut/article/view/252331/171184 เสร็จสิ้น
บุคลิกภาพของบัณฑิตใหม่ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการบิน เสร็จสิ้น
รูปแบบด้านความสามารถด้านการพัฒนากลยุทธ์ต่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กรในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เสร็จสิ้น