สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Project-Based Learning (PBL): The Implementation of Sentence Patterns to Improve Learners’ English Competency อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

1,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

1,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นราธิป ศิริภักดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพศาขมาส พิทักษ์จักรพิภพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กริช วงศ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤชมน บุญอยู่ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอกพล เธียรธีรศานต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริกัลยา สาเขตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรัญญา ยาสุลง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิษณี นาคอุดม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปริ่มกมล กองการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กมลชณกนันท์ เอี่ยมแม้นศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัดดา ทิพย์จันทา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุริศา ประชาบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลธร จันทะโสต 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ซาหิดี หะยาราแม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รอฮายา วรสูตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง