รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 18(1), 70-94. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut/article/view/252331/171184


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 7 มกราคม. 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 12 สิงหาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์