อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ yada.bur@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
D.B.A. - University of Northern Philippines
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - พาณิชยศาสตร์
สังคมวิทยา - สังคมวิทยา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
How service quality enhances customer satisfaction: A case study of low-cost airlines in Thailand เสร็จสิ้น
How Service Quality Enhances Customer Satisfaction: A Case Study of Hybrid Airlines in Thailand เสร็จสิ้น