สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สรรชัย ยมกกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Kenneth Higgins 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุษบา สะเมาะยิ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ซันนี่ สามนปาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพร บุญเลือ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรรถพล ม่วงสวัสดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง