อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ supitchaya.won@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจำทางกับสายการบินต้นทุนต่ำ เสร็จสิ้น
ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS) เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วารสารสหศาสตร์, 22(1), 85-105. ISSN 1513-8429 เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น