ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS)
Negative Influential Factors from COVID-19 Pandemic on Passenger Service’s Happiness in work: A Case study of Bangkok Flight Services (BFS)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 18 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 8 มกราคม. 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา