อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา การจัดการการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thongchai.aviation@gmail.com
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
A Case Study of Concept Development for Service Quality Measurement in Aviation Industry Using Kano’s Model เสร็จสิ้น
Aviation industry environment responsibility at the airport using A_CDM เสร็จสิ้น
THE INTEGRATION OF SAFETY AND SERVICE QUALITY MANAGEMENT TO IMPROVE AIRLINE SERVICE เสร็จสิ้น
SERVQUAL and Kano's model integrated to develop a conceptual model of airport terminal service implementation เสร็จสิ้น