อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ varapattra.nau@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
รป.ม. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การแก้ปัญหาและความต้องการกับภาวะความเครียดในงานช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด19 ของพนักงานต้อนรับสายการบิน เสร็จสิ้น
ปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าทางการบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องสายการบินนอร์วิเจียนแอร์ชัทเทิล เสร็จสิ้น
Personal Financial Planning Behavior of the Thai Airline Passenger Service Agents, Suvarnabhumi Airport during Recession เสร็จสิ้น