อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา การจัดการการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ krit.wit@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (การพัฒนาองค์กร) - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - พาณิชยศาสตร์
สังคมวิทยา - สังคมวิทยา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การจัดการการเลิกสัญญาจ้างและความคิดเห็นต่อการจัดการเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา บริษัทจัดหางานของเอกชนสายการบิน เสร็จสิ้น
Acceptance of using Thai Air Asia’s online application of Thai senior citizens เสร็จสิ้น
The relationship between online advertisement communication and purchasing process: a case of Thai Vietjet Airline เสร็จสิ้น
ความคิดเห็นและการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมต่อการปล่อยมลพิษทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทย เสร็จสิ้น