การจัดการการเลิกสัญญาจ้างและความคิดเห็นต่อการจัดการเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา บริษัทจัดหางานของเอกชนสายการบิน
Managing Termination of Outsourcing Staff Contract and Opinion about the Termination from Outsourcing Staff During Covid-19: A Case Study Airline Recruitment Agency


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 มีนาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 18 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 18 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล