ความคิดเห็นและการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมต่อการปล่อยมลพิษทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทย
Opinions and Awareness of Corporate Social Responsibility on Air Pollution Emission of Thai Airways Airline Passengers


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 26 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 26 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 26 พฤศจิกายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล