อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา การจัดการการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nattaya.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Guidelines for Training Curriculum Development for New Skill Requirments of Flight Attendants after Covid-19 Pandemic Impact. เสร็จสิ้น
Relationship between passengers’ service quality and perception of airline communication towards selection of new normal flight service เสร็จสิ้น