อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nisakorn.suw@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
A Confirmatory Factor Analysis of Employee Work Engagement: A Case Study of Thai Airways International Public Company Limited เสร็จสิ้น
Factors affecting the perception of senior citizens toward airlines services technology: A case study of senior citizens in Thailand เสร็จสิ้น