อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chanikan.pan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
บธ.ด. - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในประเทศไทย เสร็จสิ้น
นวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย เสร็จสิ้น
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ เสร็จสิ้น
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เสร็จสิ้น