สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล รัตนวาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริวรรณ ทองปุย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มงคล กล้าผจญ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ บุญบูชาไชย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิรวัฒน์ ศรีทองสม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ บุญประธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวรรณ สุวรรณประภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวดี อันนันนับ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย มิตรภานนท์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรด สองเมือง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์แววระวี ชนะนนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชญา ศักดานรเศรษฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภาวดี ยืนยง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกศกัญญา จรัสกุลพร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤต 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร 14 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนสรรค์ แขวงโสภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจ๊ะรอฮายา สะอะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวิน ชินะโชติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรณิการ์ อุตตะระนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรทิพย์ สิทธิ์วงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดารุณี เสมสมบูรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณ สัดถาวะโห 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุศณา ใจผูก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กวินตรา สุนทรพงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวดี พิมพา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง