สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวรรณ สุวรรณประภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง