อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thitiporn.chr@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
D.B.A. - University of Northern Philippines
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - พาณิชยศาสตร์
สังคมวิทยา - สังคมวิทยา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
DON MUNG INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE FACILITY FOR THE AGING SOCIETY เสร็จสิ้น
Green Airport: An environmental management of Suvarnabhumi Airport, Thailand เสร็จสิ้น
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบินกรณีศึกษาบัณฑิตสาขาธุรกิจการบิน เสร็จสิ้น