ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thantip.poj@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
บธ.ด. - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เสร็จสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. เสร็จสิ้น
การสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เสร็จสิ้น
ธุรกิจระดับโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสร็จสิ้น
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. เสร็จสิ้น
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand เสร็จสิ้น
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เสร็จสิ้น