อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ arthittiya.sha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจัยเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย Babyboomer ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินไทย เสร็จสิ้น
การรับรู้ข้อมูลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพื่น กรณีศึกษา การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เสร็จสิ้น