ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจัยเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย Babyboomer ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินไทย
Marketing mix 4 selection factors of Thai Airways Baby Boomer passengers toward the decision making Thai Airways


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 5 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 13 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 13 พฤษภาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์