อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thamarat.jan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
สังคมวิทยา - จิตวิทยาสังคม
สังคมวิทยา - พัฒนาสังคม
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 8 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Managing expatriates: A conceptual framework เสร็จสิ้น
Relationship between cultural intelligence and self-adjustment of expatriates in the airline industry. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 14(3), 18-30. ISSN: 1505-7121 เสร็จสิ้น
Managing Expatriates: A Conceptual Framework เสร็จสิ้น
The validation of the organizational commitment measurement scale: A cross cultural application in the aviation sector in Thailand เสร็จสิ้น
อิทธิพลของการสื่อสารที่โปร่งใสภายในองค์การต่อความผูกพันในงานของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในระหว่างการจัดการภาวะวิกฤติ: บทบาทปัจจัยแทรกของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน บทบาทตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์กร เสร็จสิ้น
The mediating role of resilience on the relationship between perceived organizational support and work engagement. Academy of Strategic Management Journal, 20(special issue 5), 1-12. ISSN: 1939-6104 เสร็จสิ้น
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP: EMPLOYEE PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND WORK ENGAGEMENT เสร็จสิ้น