อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kittikun.san@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
MS.c. - University of Technology Sydney, Australia
ความเชียวชาญ เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Model of Business Operation fir Sustainability of Indoor Futsal Fields in Nonthaburi Province เสร็จสิ้น
การศึกษาองค์ประกอบผลสำเร็จในการดำเนินการโรงแรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เสร็จสิ้น
ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น