การพัฒนาภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการ: ทิศทางการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล
The Servant Leadership Development: The Management Direction of the Nursing Organization


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร 3/31/202-210
URL อ้างอิง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/255655/173984
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน