ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง
FACTORS INFLUENCING OF SELF-CARE BEHAVIORS FOR PREVENTION OF COLON AND RECTAL CANCER


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
รายละเอียดวารสาร 12/8/170-178
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/257655/172088
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน