ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pragai.jir@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. - University of Bath, UK
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis เสร็จสิ้น