อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pongpan.kir@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของการเป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิผลในครอบครัวไทย ช้ากว่ากำหนด
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล ช้ากว่ากำหนด