สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 35 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การศึกษาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้้าเชี่ยว อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบั
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลั
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นาที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
สมรรถนะการให้การปรึกษา
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน
พฤติกรรมการทางานอย่างมีความสุข
การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบราง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก่อสร้างฝายทดน้า กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผ่กิมซุง
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ บริษัท JD Central จำกัด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
กระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน PASAYA
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการสปาเสริมความงาม เขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรีพลัสไซส์ผ่านออนไลน์
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท
การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อำนวย สุวรรณกิจบริหาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เลอลักษณ์ ชูสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐณิชา เกื้อลาว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรวรรณ บุญก่อเกื้อ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรชัย ตรีคันธา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณี ชะโลธร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ จุลนาพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวดี สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ซัลมาณ ดาราฉาย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พจนีย์ ศรีวิเชียร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรัณย์ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อารี พันธ์มณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพบูลย์ เทวารักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมพล ไวทยางกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทวี ทองสว่าง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติพล สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิศ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประยูร ดาศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาณัฐชัย รัตตกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ขันธชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรียา นิยมธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยรัตน์ สุริยะอาภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณนภา วามานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิป จันทร์สุริย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชาติ บุญนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปกรณ์ ปรียากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวลักษณ์ ชมทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อับดิราห์มาน ฮุสเซน กุเลด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรพงษ์ สุบงกฎ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ 26 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรนิกา ทรงฐาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณพร บุญพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติ ชุณหศรีวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อลชม จินนารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นพพร เอื้อรัตน์พงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนี มาผาบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชระ ยี่สุ่นเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง