การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 25 มีนาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 มีนาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 70 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์