การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล
Personal Career Assets Scale Construction


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน