การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของการเป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิผลในครอบครัวไทย
An Analysis of Effective Parenting Path Indicators in Thai Families


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 11 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์