อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ panit_mongaladham.rat@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
น.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -