สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชลธิชา สมสอาด 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภัสสร ทองกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรศิริ โพธิ์ทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงกมล ขวัญยืน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รภา เพเทอร์ส 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ 9 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง