ชนิดของค ำกริยำในพำดหัวข่ำวมวยไทยจำกเว็บไซต์สยำมกีฬำ
Classification of Verbs in Thai Boxing News Headlines on Siamsport Website


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
รายละเอียดวารสาร Vol.23 No.2 July-December 2021 หน้า 129-141
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน