การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
A STUDY ON PHYSICAL FITNESS LEVEL AND EXERCISING ACTIVITIES OF THE ACADEMIC STAFFS OF KASEM BUNDIT UNIVERSITY


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Sports Science and Health
รายละเอียดวารสาร Vol.18 No.3 Page14-26
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน