ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา อังกาบสี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะจิตวิทยา
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยา
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา
อีเมลติดต่อ jesda.aun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -