ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของอาจารย์พยาบาล
SELECTED FACTORS RELATED TO HAPPINESS OFNURSING LECTURERS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รายละเอียดวารสาร 1/36/104-119
URL อ้างอิง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/250493/173414
Impact Factor 0.26
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน