ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Employee Engagement of Supervisor to the Organizations in Bangchan Industrial Estate


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2015
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน